Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treci la subsol

Informații de interes public

Distribuie

ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Prin informație de interes public se întelege „orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației” (Legea 544/2001 art. 2, lit. b). Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, Primaria Comunei Brănești  a desemnat o persoană care are responsabilități în acest domeniu – Doamna Dincă Florina Mădălina, care poate fi contactată la: telefon 0245-231.275, e-mail: primaria.branesti@yahoo.com

Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi formularul ataşat

DESCARCĂ modelul de Cerere conform Legii nr. 544/2001

Program pentru furnizarea informatiilor de interes public:

 • Luni, Marți, Miercuri, Joi 8:00 – 16:00
 • Vineri 8:00 – 14:00

Accesul la Informație

1. DE CE aveți nevoie de acest drept?
PENTRU CĂ:

 • plătiți taxe și impozite statului
 • sunteți responsabil și vreți să știți cum este gestionat banul public
 • cei pe care i-ați ales trebuie să își respecte promisiunile
 • funcționarii din instituțiile publice sunt în slujba dumneavoastră și nu invers
 • administrația publică este din ce în ce mai transparentă
 • pur și simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ!

2. CARE SUNT REGLEMENTĂRILE de bază privind liberul acces la informațiile de interes public ?

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nici o interferență și de a căuta, primi și răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
 • Constituția Romaniei, art. 31 : „Dreptul persoanei de a avea aces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit … Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal”.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

3. DE CE ESTE IMPORTANTĂ Legea privind accesul la informațiile de interes public?
PENTRU CĂ:

 • este un pas major în consolidarea democrației și în reforma administrației publice
 • instituționalizează TRANSPARENȚA în relațiile dintre cetățean, autoritățile și instituțiile publice
 • se va produce o schimbare de mentalitate în relația dintre cetățean și funcționarii publici
 • acesul la informațiile publice va reprezenta regula iar limitarea accesului, excepția.

4. Ce este INFORMAȚIA DE INTERES PUBLIC ?

 • Orice informație produsă sau gestionată de instituțiile sau autoritățile publice.

5. CINE poate solicita informații de interes public?

 • Orice persoană fizică sau juridică, de cetățenie română sau străină.

6. Puteți solicita orice informație, fără nici o RESTRICȚIE?

 • Da, dar trebuie sa știți că există informații de interes public la care accesul este exceptat.

7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber următoarele informații:

 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate;
 • informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele ce privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate;
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale;
 • informațiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părțile implicate în proces;
 • informațiile a caror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

8. Ce sunt informațiile furnizate DIN OFICIU?

 • informațiile furnizate din oficiu sunt acele informații pe care instituțiile și autoritățile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.

9. UNDE sunt disponibile informațiile furnizate din oficiu ?

 • informațiile furnizate din oficiu sunt disponibile la Panoul de afișaj din Primărie, în mijloacele de informare în masă, precum și în pagina de internet – www.site.ro

10. CARE sunt categoriile de informații ce se furnizează din oficiu?

 • Actele normative în baza cărora autoritatea publică locală funcționează și este organizată
 • Modul în care este organizată instituția Primăriei, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și programul de audiențe
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei, Consiliului Local și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
 • Coordonatele prin care poate fi contactată Primăria: sediul, numerele telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet
 • Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil
 • Programele si strategiile Primăriei
 • Lista cu documentele considerate de interes public
 • Lista cu categoriile de documente produse și/sau gestionate de instituție
 • Modurile în care pot fi contestate și atacate deciziile autorităților și instituțiilor publice, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce privește exercitarea dreptului de a avea acces la informațiile de interes public

11. CE sunt informațiile furnizate la cerere ?

 • Orice informație pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări.

12. CUM poți obține o informație furnizată la cerere ?

 • VERBAL, adresandu-vă Centrului de informații pentru cetățeni sau persoanelor responsabile de informare publică. În cazul în care este disponibilă, informația solicitată va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, veți fi îndrumat să depuneți o solicitare în scris.
 • ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate și veți primi o recipisă conținând data și numărul de înregistrare a cererii
 • Biroul de Relații Publice vă va pune la dispoziție un formular tip de solicitare a informațiilor de interes public.

13. Care sunt COSTURILE accesului la informație?

 • Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să platiți pentru serviciile de căutare și identificare a informației solicitate, dar, în cazul în care solicitați copii după documente oficiale, trebuie să suportați contravaloarea serviciilor de copiere.

14. După CÂT TIMP veți primi răspunsul la solicitarea dumneavoastră?

 • autoritățile și instituțiile publice au obligația de a vă răspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
 • în cazul în care durata necesară pentru identificarea informației solicitate depășește acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii și va fi înștiințat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
 • dacă informația pe care o solicitați este considerată a fi o informație exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrătoare veți fi înștiințat în scris despre acest fapt.

15. Puteți depune o RECLAMAȚIE când considerați că v-a fost încălcat dreptul de liber acces la informație?

 • Da, dar trebuie să o faceți în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției.
 • Reclamația trebuie adresată conducatorului instituției, iar acesta este obligat, ca în urma unei anchete administrative, să vă dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii.
 • Dacă reclamația dumneavoastră este întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și va menționa sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

16. Puteți să vă adresați JUSTIȚIEI dacă v-a fost lezat dreptul de liber acces la informație?

 • Da, puteți să o faceți direct după așteptarea răspunsului la solicitarea inițială sau după răspunsul la reclamația administrativă.
 • Plângerea trebuie depusă la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliați sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea inițială.
 • Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să vă furnizeze informațiile de interes public solicitate și să vă plătească daune morale și/sau patrimoniale.
 • Dacă sunteți nemulțumit de hotărârea instanței, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de Apel rămâne definitivă și irevocabilă.
 • Atât acțiunea depusă la prima instanță, cât și recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public

 

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .

LISTA cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu

 

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Brănești si Consiliului Local Brănești ;
 2.  Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul audientelor autoritatilor publice;
 3.  Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatilor si ale functionarilor responsabili cu informatiile publice;
 4.  Coordonatele de contact ale primariei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adrese de e-mail si adresa paginii de Internet;
 5.  Sursele financiare, bugetul, bilantul contabil si taxele si impozitele locale;
 6.  Programe si strategii proprii;
 7.  Lista cuprinzand documentele de interes public;
 8.  Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 9.  Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
 10.  Declaratiile de avere ale functionarilor publici din cadrul primariei si ale alesilor locali;
 11.  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Brănești , componenta nominala si apartenenta politica si componenta comisiilor de specialitate;
 12.  Dispozitiile primarului cu privire la stabilirea ordinii de zi a sedintelor consiliului local;
 13.  Proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi, insotite de rapoartele de specialitate si intreaga documentatie aferenta;
 14.  Hotararile cu caracter normativ ale consiliului local;
 15.  Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarului si consilierilor locali, precum si ale comisiilor de specialitate;
 16.  Raportul anual al primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei;
 17.  Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului;
 18.  Procesele verbale ale sedintelor consiliului local.
LISTA cuprinzand documentele emise si/sau gestinate prin aparatul de specialitate al Primarului care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public

 

 1. Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile consiliului local si dispozitiile primarului;
 2.  Deliberarile consiliului local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii;
 3.  Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte si certificate de nastere, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul comunei;
 4.  Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum si documentele care au stat la baza eliberarii acestora;
 5.  Dosarele de schimbare de nume pe cale administativa, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civila, inregistrare tardiva a nasterii, moarte prezumata;
 6.  Prelucrarii de date cu caracter personal, fara consimtamantul persoanei vizate;
 7.  Procesele-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
 8.  Unele certificate de urbanism, conform Legii 544/2001;
 9.  Unele autorizatii de construire, conform Legii 544/2001;
 10.  Cererile, petitiile precum si reclamatiile si sesizarile adresate Primariei si Consiliul Local, fara acordul semnatarilor;
 11.  Informatiile cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale platitorilor, care tin de pastarea secretului fiscal;
 12.  Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential;
 13.  Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr.481/2004 precum ssi documentele comitetului local pentru situatii de urgenta, intocmite in baza actelor normative in vigoare.
 14.  Documentele cu caracter militar;
 15.  Documentele care se intocmesc in baza Legii nr.132/1997 privind rechizitiile debunuri si prestari servicii in interes public;
 16.  Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Brănești ;
 17.  Contractele civile, contractele administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate;
 18.  Rapoartele de audit intern si procesele verbale de control;
 19.  Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in dosarele care fac obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil;
 20.  Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in arhiva proprie;
 21.  Informatiile cu privire la datele personale ale salariatiilor din aparatul de specialitate al Primarului, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel;
 22.  Dosarele aflate pe rolurile instantelor de judecata si documentele ce le compun in care primarul, consiliul local sau una din institutiile subordonate este parte;
 23.  Documente continute in dosarul achizitiei publice care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii;
 24. Sesizarile si documentele comisiei de disciplina , informatiile privind procedura disciplinara si cele rezultate din cercetarea administrativa, cu exceptia raportului privind propunerea de sanctionare;
 25.  Documente a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei concurente sau care poate influenta dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
 26.  Alte documente cu caracter personal sau preluari de date cu caracter personal carecad sub incidenta Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a datelor, respectiv orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila.
LISTA cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art.7 din Legea 544/2001

 

 

 1. Hotarari ale Consiliului si procesele verbale ale acestora;
 2.  Dispozitiile emise de Primarul comunei Brănești ;
 3.  Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali;
 4.  Informarile intocmite de Primarul comunei Brănești privind starea economico-sociala a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-sociala, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
 5.  Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
 6.  Lista proceselor-verbale de constatare a contraventiilor;
 7.  Documentele cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
 8.  Minutele dezbaterilor publice;
 9.  Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;
 10.  Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare;
 11.  Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
 12.  Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
 13.  Evidenta dosarelor de asistenta sociala a persoanelor varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale;
 14.  Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social;
 15.  Lista de achizitii publice si lucrari; Programul / planul anual al achizitiilor si investitiilor publice;
 16.  Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri si servicii, exclusiv documentele care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achizitii publice atribuite;
 17.  Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 18.  Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr.227/2015, modificata si completata, privind Codul Fiscal;
 19.  Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate; infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite bilaterale;
 20.  Lista asociatiilor de proprietari/locatari;
 21.  Lista atestatelor de producator eliberate;
 22.  Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;
 23.  Relatii cu O.N.G.-uri, programe si colaborari;
 24.  Informatii despre programele cu finantare externa;
 25.  Registrele agricole;
 26.  Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;
 27.  Raportul semestrial privind activitatea desfasurata in conditiile Legii nr. 448/2006, republicata, de catre asistentii personali;
 28.  Evidenta dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a beneficiarilor de indemnizatie lunara;
 29.  Evidenta dosarelor de alocatie de sustinere si a beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei;
 30.  Lista beneficiarilor de prestatii sociale.

Principalele legi de uz general

 

CODUL ADMINISTRATIV: OUG 57/2019

PARTEA A III‑A. Administraţia publică locală

PARTEA a IV-a Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate

PARTEA a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale

PARTEA A VI‑A. Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

PARTEA A VII‑A. Răspunderea administrativă

PARTEA A VIII‑A. Servicii publice

ANEXE:

  1. Procedură de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, în format electronic
  2. Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al judeţului
  3. Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului
  4. Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici

 

CODUL FISCAL: Legea 571/2003

TITLUL IX: Impozite si taxe locale

 

LEGEA 273/2006 privind finanţele publice locale

LEGEA 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

LEGEA 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

LEGEA 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public

LEGEA 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

LEGEA 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

LEGEA 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

Codul penal

LEGEA 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Ordonanța de urgență nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție

LEGEA nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

Descarcă în format PDF
Descarcă în format PDF

ROMÂNIA – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNEȘTI

LISTA funcțiilor ce intră în categoria personal plătit din fonduri publice

30.09.2020

 

NR.
CRT.
FUNCTIA PUBLICA Salariu de
baza
Vouchere
vacanta
Val.anuala
Indemnizatie
hrana
Val.lunara
OBS.
1 PRIMAR 9.360
2 VICEPRIMAR 7.280
3 SECRETAR GENERAL 7.783 1.450 346
Com.Impozite si taxe
1 inspector 6.846 1.450 346
2 inspector 7.024 1.450 346
3 inspector 7.537 1.450 346
4 referent 6.244 1.450 346
Com.Contabilitate
buget
1 referent 6.935 1.450 346
2 referent 6.935 1.450 346
Com. Agricol
1 Inspector 6.846 1.450 346
2 inspector 5.463 1.450 346
Com.Asistenta socială
1 inspector 6.846 1.450 346
Com.Stare civilă
1 inspector 7.024 1.450 346
Com.Urbanism
1 consilier 7.716 1.450 346
Com.S.V.S.O
1 referent 5.062 1.450 346
Cabinet primar
1 inspector 6.021 1.450 346
Com. veterinar
1 Tehn.insamantator 3.992 1.450 346
Com.Gospodarire comunala
1  muncitor 3.880 1.450 346
2  guard 3.702 1.450 346
3  muncitor vacant
4  paznic vacant
5  paznic 3.880 1.450 346
6  paznic 3.367 1.450 346
 Bibliteca
1  bibliotecar 4.046 1.450 346
 Camin cultural
1  inspector 5.463 1.450 346

TEMEI LEGAL:LEGEA 153/2017; H.C.L.10/2019; H.G.nr.215/2009;Disp.nr.81/21.09.2020

Descarcă pdf

Publicare căsătorii

ROMANIA – JUDETUL DAMBOVITA – COMUNA BRANESTI

Str.Principala nr.221; e-mail: primaria.branesti@yahoo.com

 

RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE

Pentru perioada 2019-2020, publicat in conformitate cu prevederile art.5,alin.(3) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile urlterioare

COMUNA BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA

PROFIL ORGANIZATIONAL

Comuna Branesti este situata in partea de nord a judetului Dambovita, cu vecini la nord si nord-est Pucioasa, la est Glodeni, la sud Vulcana Pandele, la est si nord-vest Vulcana-Bai.Este unitatea administrativ-teritoriala formata din din doua sate BRANESTI si PRIBOIU, primul este si centru administativ al comunei.

Primaria comunei Branesti,judetul Dambovita este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Codului Administrativ aprobat prin OUG 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitatea cu Hotararile Consiliului Local Branesti privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului.

Primarul, viceprimarul, consilierul primarului, impreuna cu aparatul de specialitate al primarului constituie Primaria comunei Branesti, institutie publica cu activitate permanenta care asigura aducerea la indeplinire a prevederilor Constitutiei, a Legilor tarii,a Decretelor Presedintelui Romaniei, a Hotararilor Guvernului, a actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale,a Hotararilor Consiliului Judetean, a Consiliului Local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii.Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.

Aparatul de specialitate al primarului este alcatuit din functionari publici si personal contractual iar structura organizatorica cuprinde urmatoarele compartimente: impozite si taxe, contabilitate buget, agricol, asistenta sociala, stare civila, urbanism,S.V.S.U., veterinar, gospodarie comunala.

Datele de contact ale institutiei:

Sediul: str.Principala, nr.221

Telefon/fax: 0245231275

e-mail: primaria.branesti@yahoo.com

 

Corelare cu alte acte normative

H.G. nr. 478/06.07.2016, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, aprobate prin H.G. nr.123/2002.

Anexele la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001.

POLITICI PUBLICE

Strategia de dezvoltare care a fost elaborata pentru perioada 2014-2020 , cu valoare de carta locala si aprobata prin Hotararea Consiliului Local Branesti nr.36 din 06.07.2015, prin structura si continut urmareste dezvoltarea economica si echilibrata, concomitent cu dezvoltarea capacitatii acesteia de a se adapta si a putea raspunde schimbarilor.

INVESTITII 2019-2020

 1. “ Reabilitare drumuri locale prin asigurarea sistemului de scurgere a apelor pluviale in comuna Branesti, jud.Dambovita”

Pretul contractului nr.33/14.05.2018 este de 359.708,00 lei fara TVA.

Durata contractului este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere.(perioade de stacnare si reluare lucrari in functie de conditiile meteorologice).

Sursa de finantare: P.N.D.L.

 

 1. “ Extindere retea de canalizare in comuna Branesti, judetul Dambovita”

Pretul contractului nr.6581/05.11.2019 este de 1.939.046,94 lei, fara TVA.

Durata contractului este de 12 luni de la 05.11.2019 pana la 05.11.2020.

Platit din bugetul local.

 

 1. “ Proiectare,edificare si dotare loc de joaca,Gradinita Branesti”

Pretul contractului este de 34.000 lei fara TVA la care se adauga valoarea de 6.460 lei reprezentand TVA.

Durata contractului este de 3 luni : 03.07.2019 pana la 03.10.2019

Sursa de finantare :bugetul local.

 

 1. “Reabilitare baza sportiva in comuna Branesti, judetul Dambovita”

Pretul contractului nr.4152/18.07.2019 este de 417.011,61 lei la care se adauga TVA 81.132,21 lei.

Durata contractului este de 12 luni, de la 18.07.2019 pana la 18.07.2020; prelungire durata prin act additional nr.3400/13.07.2020 pana la 31.12.2020.

Sursa de finantare: bugetul local.

 

 1. “ Proiectare si executie “ Centru multifunctional – Salon de festivitati”

Pretul contractului nr.6528/04.11.2019 este de 1.067.918,21 lei fara TVA, din care:

Valoare proiectare : 39.200,00 lei fara TVA;

Valoare asistenta tehnica: 9.000,00 lei fara TVA;

Valoare lucrari : 1.019.718,21 lei fara TVA.

Durata contractului este de 23 de luni, de la 04.11.2019 pana la 04.10.2021.

Sursa de finantare: bugetul local.

 

 1. “Construire sediu primarie in comuna Branesti, judetul Dambovita”

Obiectivul contractului: Servicii de proiectare , asistenta tehnica, executie lucrari si furnizare dotari.

Pretul contractului : 2.376.733,31 lei la care se adaugaTVA in valoare de 451.579,32 lei , defalcat dupa cum urmeaza:

Proiectare: 55.000,00 lei fara TVA;

Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor 10.000,00 lei fara TVA platibila dupa receptia la terminarea lucrarilor;

Executie lucrari: 2.292.733,31 fara TVA;

Furnizare dotari (valoarea acestora este inclusa in valoarea executiei lucrarii)

Durata contractului :

3 luni realizare proiect thnic

12 luni executie lucrari si furnizare dotari, durata prelungita prin act aditional nr.5011/30.09.2020 de la 02.12.2020 pana la 02.12.2021.

Sursa finantare : platit prin progreamul P.N.D.L.

 

TRANSPARENTA INSTITUTIONALA

Bugetul institutiei , anul 2020

Total venituri functionare + dezvoltare = 5.106,00 mii lei Total cheltuieli functionare + dezvoltare = 6.059,00 mii lei

VENITURI BUGET LOCAL 2020 5.106,00 mii lei
TOTAL VENITURI 5.106,00 mii lei
VENITURI PROPRII 2.168,00 mii lei
VENITURI CURENTE 5.040,00 mii lei
VENITURI FISCALE 4.904,00 mii lei
IMPOZIT PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI 1.560, 00 mii lei

 

CHELTUIELI BUGET LOCAL 2020 6.059,00 mii lei
CHELTUIELI CURENTE 3.558,00 mii lei
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.281,00 mii lei
BUNURI SI SERVICII 604,00 mii lei
ASISTENTA SOCIALA 526,00 mii lei
ALTE CHELTUIELI 147,00 mii lei
CHELTUIELI DE CAPITAL 2.501,00 mii lei

 

Organigrama institutiei

Demnitari: 2

Primar – Neamtu Daniel

Viceprimar – Dumitrescu Mihai

 

Functii publice de conducere: 1

Secretar general Oprea Florentina

Functii publice de executie : 10

Personal contractual: 10

Numar posture ocupate: 23

 

Relatia cu comunitatea

Raport de activitate Legea 544/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii destinate cetatenilor comunei, conform legislatiei in vigoare.

Comuna Branesti este membru al:

 • Asociatia Comunelor din Romania AcoR;
 • Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita”;
 • Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita”;
 • Grup de Actiune Local “Valea Ialomitei”

Informatii despre proiecte de acte normative initiate de catre institutie:

 • Numarul de proiecte de acte normative adoptate in anul 2019 este de – 64
Descarcă raportul în format pdf
Luni 8.00 – 16.00
Marți 8.00 – 16.00
Miercuri 8.00 – 16.00
Joi 8.00 – 16.00
Vineri 8.00 – 14.00
Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.