Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treci la subsol

Primăria

Distribuie
Cuvânt de întâmpinare

Fiți bineveniți alături de noi, pe portalul de prezentare și comunicare al comunei Brănești!

Prin intermediul acestui site pe care ni-l dorim cât mai eficient și mai concis, vom putea comunica, sper, cu reale șanse de izbândă în legătură cu tot ceea ce ține de bunul mers al lucrurilor, atât cu cetățenii comunei, precum și cu persoanele interesate de realizarea unor proiecte comune sau care vor dori să ne cunoască mai îndeaproape,

 Îmi doresc ca și această cale de comunicare să păstreze spiritul de apropiere interumană, de respect pentru înaintașii noștri, de curaj în a aborda căi originale de rezolvare a problemelor,

 Mi-aș dori ca mesajul acestui site să vă provoace la găsirea celor mai bune idei și să trezească dorința de a face din comuna noastră un foarte primitor "acasă".

Primar, Daniel Neamțu

ATRIBUŢII EXERCITATE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL STATULUI

 

În temeiul prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicat în monitorul oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, Primarul comunei Brănești îndeplineşte următoarele atribuţii:

ARTICOLUL 155 - Atribuţiile primarului

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; e) alte atribuţii stabilite prin lege.

În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativteritoriale în condiţiile legii;
b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.
Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.

Declarații de avere și interese

 

2020   2021

Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

 

(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

(4) În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.

(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI
 1. Cunoasterea legislatiei.
 2. Atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului , in conditiile legii.
 3. Atributii referitoare la relatia cu Consiliul local.
 4. Atributii referitoare la bugetul local.
 5. Atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor.
 6. Alte atributii stabilite prin lege.
 7. Îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor referendumului si a recensamantului.
 8. Elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrative-teritoriale si le supune aprobarii Consiliului Local.
 9. Initiaza in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrative teritoriale.
 10. Initiaza in conditiile legii conditiile de realizare a cooperarii sau asocierii cu persoane juridice romaneori straine,cu organizatii neguvernamentale si cu altii parteneri sociali ,in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local,
 11. Propune consiliului local elaborarea, actualizarea  Statutului comunei Branesti , in conditiile legii,
 12.  Elaboreaza proiecte de hotarare  cu privire la  inventarierea, actualizarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei.
 13. Verifica, prin compartimente de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
 14.  Coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
 15.  Ia masuri pentru prevenirea si dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta.
 16.  Ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevăzute în Codul administrativ, la art. 129 alin. (6) și (7).
 17.  Ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local.
 18. Participa si asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege.
 19. Emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative.
 20.  Asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
 21.  Indeplineste atributiile Primarului in cazul lipsei acestuia din localitate  ,in perioada de concediu de odihna,concediu medical, instruiri/cursuri de perfectionare.

  Delegarea de atributii

  - Viceprimarul este subordonat Primarului si inlocuitorul de drept al acestuia , care îi poate delega atributiile sale .

   

  Sfera relationala :

  Intern :

  1.  relatii ierarhice : subordonat fata de –PRIMAR
  2.  relatii functionale ,toate compartimentele din cadrul primariei

   Extern :

  1.  cu autoritati si institutii publice
  2.  cu organizatii internationale
  3.  cu persoane juridice private
Declarații de avere și interese

 

2018   2019   2020   2021

Atribuţiile secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale

 

Secretarul general al comunei Branesti îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); asigură respectarea prevederilor legale pentru organizarea Monitorului Oficial Local la nivelul comunei Branesti;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesuluiverbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativteritorială în cadrul căreia funcţionează;

i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;

k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

q) asigură gestionarea sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24), conform prevederilor legale;

r) asigură secretariatul Comisiei locale de fond funciar constituită la nivelul comunei Branesti; s) semnează listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul/reşedinţa în comuna Branesti;

s) semnează listele electorale complementare cuprinzând cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot, care au domiciliul/reşedinţa în comuna Branesti, precum şi copiile listelor electorale complementare;

ș) îndeplineşte, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:

- legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;

- legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură private;

t) ţine evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire emise de către Consiliul Judeţean Dambovita pe raza comunei Branesti;

ț) ţine evidenţa litigiilor, formulează acţiuni, întâmpinări,apeluri, recursuri, note scrise, precum şi pregătirea documentelor care vor fi administrate ca probe în instanţă;

u) ia măsuri pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive;

v) avizează, din punct de vedere al legalităţii, toate contractele pe care comuna Branesti le încheie cu persoane fizice sau personae juridice;

w) alte atribuţii stabilite de lege, acte normative.

Notă: În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, secretarul comunei dispune de sprijinul tuturor compartimentelor specializate, rolul său principal fiind acela de a verifica corectitudinea, legalitatea, respectarea circuitului respectivelor documente.

Declarații de avere și interese

 

2019   2020   2021

Vezi compartimentele interne

Secretar General

 

Secretarul general al comunei Branesti îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); asigură respectarea prevederilor legale pentru organizarea Monitorului Oficial Local la nivelul comunei Branesti;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesuluiverbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativteritorială în cadrul căreia funcţionează;

i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;

k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

q) asigură gestionarea sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24), conform prevederilor legale;

r) asigură secretariatul Comisiei locale de fond funciar constituită la nivelul comunei Branesti; s) semnează listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul/reşedinţa în comuna Branesti;

s) semnează listele electorale complementare cuprinzând cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot, care au domiciliul/reşedinţa în comuna Branesti, precum şi copiile listelor electorale complementare;

ș) îndeplineşte, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:

- legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;

- legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură private;

t) ţine evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire emise de către Consiliul Judeţean Dambovita pe raza comunei Branesti;

ț) ţine evidenţa litigiilor, formulează acţiuni, întâmpinări,apeluri, recursuri, note scrise, precum şi pregătirea documentelor care vor fi administrate ca probe în instanţă;

u) ia măsuri pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive;

v) avizează, din punct de vedere al legalităţii, toate contractele pe care comuna Branesti le încheie cu persoane fizice sau personae juridice;

w) alte atribuţii stabilite de lege, acte normative.

Financiar - contabilitate

 

Compartimentul Financiar-contabilitate are următoarele atribuţii principale:

a) acordă sprijin ordonatorului de credite în vederea întocmirii proiectului bugetului local şi contului de încheiere a exerciţiului financiar pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

b) ia măsuri de realizare a prevederilor bugetului local atât la partea de venituri cât şi în privinţa cheltuielilor, prezentând periodic conducerii primăriei, informări privind stadiul realizărilor;

c) analizează necesitatea şi oportunitatea unor modificări în structura bugetului în perioada execuţiei şi înaintează în acest sens propuneri ordonatorului de credite;

d) asigură evidenţa contabilă a activităţilor administraţiei publice locale, asistenţa socială, învăţământ, cultură, şi întocmeşte rapoarte lunare şi dări de seamă trimestriale;

e) efectuează controlul operaţiilor efectuate prin casieria primăriei;

f) angajează primăria prin semnătură, alături de primar, în toate operaţiile patrimoniale;

g) participă la organizarea sistemului informaţional al urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

h) asigura întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se ocupă de implementarea şi utilizarea sistemului informatic de prelucrare a datelor; i)verifica modul în care este asigurată înregistrarea cronologica şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la administrarea patrimoniului; participa la efectuarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti şi înregistrează diferenţele rezultate în documentele contabile; ia măsuri pentru regularizarea eventualelor minusuri sau plusuri din gestiune;

j) verifică toate documentele justificative legate de operaţiunile economicofinanciare şi pe baza lor întocmeşte notele contabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată; asigură înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei

k) asigură organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; efectuează plăţi din fondurile publice numai în urma aprobării angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fondurile publice de către ordonatorul principal de credite, conform OMFP nr.1792/2002 şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

l)urmăreşte lichidarea soldurilor conturilor de debitori şi creditori, în acest scop, întocmind corespondenta şi formele necesare.

Activitatea Impozite şi taxe consta in:

a) constată, controlează, urmăreşte şi încasează impozitele şi taxele locale, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente, a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, conform legislaţiei privind impozitele şi taxele locale; evidenţiază în programul informatic pe care-şi desfăşoară activitatea încasările şi debitele contribuabililor; evidenţiază zilnic, pe baza de documente, încasările şi plăţile efectuate, evidenţe pe care le predă la compartimentul contabilitate;

b) întocmeşte rapoarte privind materia impozabilă a comunei, în condiţiile legii;

c) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, propunând facilităţi legale privind încasarea acestora;

d) verifică şi urmăreşte depunerea declaraţiile de impunere pe care trebuie să le facă contribuabilii care au bunuri impozabile sau taxabile pe raza comunei, în vederea determinării valorilor impozabile precum şi a impozitelor şi taxelor aferente;

e) întocmeşte matricola privind impunerea pe teren, clădiri, mijloace de transport etc. în cazul persoanelor fizice şi juridice; întocmeşte şi urmăreşte completarea tuturor registrelor cerute de lege privind încasarea impozitelor şi taxelor locale;

f) îndeplineşte actele de executare silită a creantelor ce pot deveni venituri ale bugetului local, în conditiile legii;

g) urmăreşte încasarea taxelor speciale sau locale, stabilite prin hotărârile consiliului local;

h) asigură concordanţa deplină a datelor cuprinse în registrele agricole cu datele cuprinse în evidentele legate de încasarea impozitelor şi taxelor locale;

i) întocmeşte borderoul de debite pentru amenzi, cheltuieli penale, imputatii, etc. confirmând luarea in debit către institutiile de unde provin şi urmărind încasarea lor;

j) asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care, conform reglementarilor legle gestionează;

k) efectuează încasări în numerar din trezorerie, direct de la contribuabili (persoane fizice sau juridice), efectuează plăţi, achită salarii sau alte drepturi băneşti

l) gestionează inventarul bunurilor autoritătilor administraţiei publice;

m) întocmeşte şi eliberează adeverinte, certificate, alte acte privind activitatea desfăşurată;

n) întocmeşte actele de insolvabilitate, tine evidenta cetătenilor cărora li s-au întocmit aceste acte şi verifică periodic starea de insolvabilitate a acestora;

o) preia lunar extrasele de cont si alte documente aferente conturilor de venituri de la Compartimentul Financiar-contabil;

p) întocmeşte şi predă la contabilitate zilnic registrul de casă;

s) înscrie sumele încasate în extrasele rol şi le desfăşoară în borderouri pe capitole şi subcapitole;

ş) la sfârşitul anului întocmeşte lista de rămăşită şi lista de plus la impozite şi taxe.

Achiziții publice

 

Compartimentul Achiziţii publice are următoarele atribuţii principale:

 1. întocmeşte şi elaborează Programul Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente, pe coduri CPV, în conformitate cu prevederile bugetare, îl supune avizării primarului şi aprobării consiliului local şi urmăreşte respectarea acestuia;
 2. participă la elaborarea Strategiei de Contractare necesară în cadrul procedurilor de atribuire;
 3. iniţiază, identifică şi promovează proiecte cu finanţare din fonduri structurale, precum şi din fonduri ale bugetului local;
 4. asigură realizarea studiilor de prefezabilitate/fezabilitate şi a proiectelor tehnice privind obiectivele noi de investiţii;
 5. verifică specificaţiile tehnice/caietele de sarcini aferente achiziţiilor, dacă acestea sunt elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. întocmeşte referatul privind numirea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor prin dispoziţie de primar, asigurând secretariatul şi buna desfăşurare a activităţii comisiilor de evaluare;
 7. întocmeşte, cu sprijinul membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, punctul de vedere al autorităţii contractante asupra contestaţiei şi transmite CNSC copia dosarului achiziţiei publice;
 8. întocmeşte comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire;
 9. îndeplineşte procedurile legale referitoare la achiziţiile directe de produse, servicii sau lucrări, în urma solicitărilor compartimentelor de specialitate prin referatul de necesitate fundamentat, şi după caz, a specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de către acestea;
 10. elaborează, împreună cu compartimentul de specialitate/consultantul care a redactat caietul de sarcini, răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, în etapa prealabilă depunerii de oferte, şi asigură postarea acestora în SEAP;
 11. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire pentru procedurile de achiziţii publice şi a documentelor-suport: fişa de date a achiziţiei, proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii/specifice, formulare şi modele de documente, strategia de contractare, Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, precum şi datele de identificare ale acestora;
 12. completează şi publică anunţurile/invitaţiile de participare/atribuire în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) pentru procedurile organizate, precum şi publicarea documentaţiei de atribuire;
 13. Inştiinţează Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), în vederea urmăririi şi verificării procesului de achiziţie publică, când este cazul;

 14. asigură îndeplinirea procedurilor legale cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică/privată la nivelul comunei, conform hotărârilor adoptate de către consiliul local;

 15. înregistrează ofertele/contractele 1n ordine cronologică şi sistematică, completând Registrele oferte şi Registrele contracte pentru concesionări, respectiv închirieri;

 16. în cazul vânzării bunurilor imobile apartinând domeniului privat al comunei comunică rezultatul licitaţiei şi înaintează documentele la secretarul general pentru perfectarea actului de vânzare- cumpărare la Biroul Notarului Public;

 17. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

 18. întocmeşte raportul anual privind contractele de achiziţii publice pe baza evidenţei existente în cadrul compartimentului;

 19. identifică şi propune conducerii executive programele de finanţare eligibile pe domeniul MEDIU şi elaborează, împreună cu alte compartimente funcţionale, sau, după caz, cu alţi parteneri, cererile de finanţare pe care le depune în termenele stabilite;

 20. propune conducerii executive realizarea de teme de studiu, analize tehnicăeconomice, studii de fezabilitate, studii de impact de mediu, topo, proiecte tehnice, etc. şi urmăreşte realizarea lor la termen,

 21. solicită de la bugetul local sumele necesare asigurării cofinanţării şi acoperirii cheltuielilor neeligibile pentru proiectele care vor beneficia de fonduri nerambursabile;

 22. asigură legătura cu instituţia finanţatoare; w)participă la implementarea proiectelor;

 23. transmite informaţiile de mediu solicitate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;

 24. informează cetăţenii cu privire la modul 1n care pot acţiona şi lua parte la luarea deciziilor de mediu;

 25. informează conducerea instituţiei cu privire la aspectele sesizate de populaţie, care pot conduce la nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Urbanism

 

a) Intocmeste programe de organizare si dezvoltare urbanistica a comunei, precum si programe de amenajare a teritoriului lor cu respectarea traditiei locale;

b) Avizeaza toate proiectele din domeniul urbanismului si al autorizarilor in constructii de pe teritoriul comunei si participa la initierea proiectelor ce se executa din bugetul local  sau alte fonduri publice;

c) Stabileste si propune Consiliului Local masuri pentru refacerea si protectia mediului inconjurator in scopul cresterii calitatii vietii, asigura respectarea prevederilor legale privind protectia si conservarea monumentelor istorice, a siturilor arheologice, a parcurilor si zonelor verzi;

d) Colaboreaza cu toti factorii implicati la stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local, si participa la realizarea acestuia;

e) Urmareste modul de punere in aplicare a proiectelor din domeniul urbanismului si autorizarii in constructii;

f) Verifică documentaţiile tehnice C.U. şi A.C. depuse de solicitanţi, urmărind cu precădere respectarea cerinţelor legale, conţinutul acestora, existenţa tuturor avizelor legale necesare, verificarea şi semnarea documentaţiilor de persoane de specialitate stabilite de lege;

g) Redactează certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire, avizele tehnice ale Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi proiectele de hotărâri pentru Consiliul Local privind planurile urbanistice de detaliu şi zonale;

h) Pregăteşte planurile urbanistice în vederea prezentării acestora comisiei de urbanism şi Consiliului Local;

i) Analizează, rezolvă şi răspunde sesizărilor primite de la cetăţeni, redactând răspunsuri şi acorduri de principiu;

j) Eliberează certificate pentru intabulări de imobile sau rectificări CF, verificând în acest scop imobilele şi actele de proprietate;

k) Verifică pe teren ca lucrările de construire sau de desfiinţare să se execute în baza A.C.;

l) Verifică pe teren respectarea proiectelor autorizate;

m) Ţine evidenţa autorizaţiilor de construire aprobate;

n) Efectueaza receptii la terminarea lucrarilor şi recepţii la stadiul fizic;

o) Întocmeşte şi eliberează avizele, certificatele şi autorizaţiile în conformitate cu prevederile legale, în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;

p) Ia măsuri, alături de viceprimar, pentru respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor legale în materie de urbanism, dezvoltare durabilă;

r) Întocmeşte şi transmite rapoartele statistice prevăzute de lege în domeniul său de activitate;

s) Ia măsuri de sancţionare a celor ce nu respectă prevederile legale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului,

ș) Este împuternicitul primarului, ca organ de control în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;

t) Contribuie şi urmăreşte realizarea investiţiilor realizate în comună finanţate din surse bugetare şi extrabugetare;

ț) Răspunde de modul în care sunt aplicate taxele la toate actele şi faptele din sfera atribuţiilor sale;

u) Elaborează proiectele de acte normative şi a altor reglementării specifice autorităţilor administraţie publice locale pentru domeniul său de activitate;

v) Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său;

w) Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare primire documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclator

x) Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea;.

y) Îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către primarul comunei.

Agricol

 

Compartimentul Registru agricol, are următoarele atribujii principale:

I.Registru agricol

 1. completează şi tine la zi registrul agricol, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic şi răspunde de exactitatea datelor înscrise;
 2. înregistrează în registrul agricol bunurile mobile şi imobile, animale, păsări, familiile de albine şi alte bunuri detinute de persoanele fizice şi juridice, urmăreşte şi operează mişcarea acestora pe tot parcursul anului;
 3. aduce la cunoştinţa secretarului necesitatea modificării unor date înscrise în registrul agricol; d)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi certificate ce conţin date din registrul agricol;
 4. efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanţa datelor înscrise în registrele agricole şi existentul din teren;
 5.  verifica în teren cele declarate de solicitanţii certificatelor de producător şi tine evidenţa certificatelor eliberate într-un registru special.
 6. eliberează bilete de proprietate animală, în condiţiile legii;
 7. informează cetăţenii şi urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare, referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante şi utilizarea pesticidelor;
 8. analizează documentaţiile întocmite de beneficiari necesare obţinerii avizelor pentru scoaterea din producţia agricolă, schimburi şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 9. ia masuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli, asigurând consultanţa de specialitate în vederea de plantaţii, exploataţii agricole ;
 10. asigură consultanţa pentru îmbunătăţirea păşunilor şi fâneţelor naturale;
 11. elibereaza certificate, adeverinte şi alte documente pe baza datelor din registrul agricol, conform solicitărilor;
 12. îndrumă producătorii agricoli în sensul întocmirii documentaţiilor pentru acordarea primelor de produs, precum şi în sensul cunoaşterii modalităţilor directe de subvenţionare a producătorilor agricoli;
 13. participă la lucrările privind recensamântul agricol şi al populaţiei;
 14. colaboreaza direct cu Comisia Locala de Fond Funciar si pune la dispozitia acesteia documente si date solicitate;
 15. raspunde de exactitatea datelor privind fondul funciar, balantele de fond funciar, datele statistice, tabele parcelare.

        IL Cadastru

 1. participă la activitatea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 2. urmăreşte executarea măsurătorilor cadastrale în vederea actualizării evidenţei proprietăţilor imobiliare ale comunei Branesti;
 3. vizează şi ţine evidenţa documentelor de carte funciară necesare admiterii cererilor de înscriere în cartea funciară a comunei Branesti;
 4. întocmeşte documentaţia premergătoare încheierii contractelor de servicii cu persoanele fizice autorizate în efectuarea măsurătorilor topografice;
 5. întocmeşte documentaţia necesară privind situaţia juridică a terenurilor în vederea închirierii, concesionării, vânzării, după caz;
 6. înaintează şi urmăreşte documentaţiile de CF depuse în vederea intabulării la OCPI;
 7. participă la expertizele judecătoreşti în dosarele care au ca obiect terenuri de pe raza comunei;
 8. furnizează date şi eliberează documente referitoare la situaţia juridică a terenurilor care au fost expropriate sau donate statului;
 9. ia măsuri pentru întocmirea documentaţiilor tehnice pentru comasări, dezmembrări, donaţii şi schimburi de terenuri în care este parte comuna Branesti şi pune în aplicare hotărârile consiliului local adoptate în acest sens;
 10. pune la dispoziţia cetăţenilor şi a altor instituţii interesate, contra cost, date referitoare la terenurile şi construcţiile din sectoarele cadastrale care au fost încheiate.

Patrimoniu

 1. ţine evidenţa şi administrează domeniul public şi privat al comunei Branesti;
 2. ţine evidenţa fondului imobiliar şi a altor mij loace fixe din patrimoniu şi operează modificările intervenite ca urmare a vânzărilor, restituirilor sau demolărilor;
 3. face propuneri pentru casarea unor bunuri aparţinând domeniului privat,dupa caz. 
Asistență socială

 

Compartimentul Asistenţă socială are următoarele atribuţii principale:

I. Asistenţă socială:

a) identifica persoanele şi familiile care sunt marginalizate social şi masurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, la nivelul comunei, conform planurilor adoptate în acest sens de către consiliul local;

b ) face propuneri ordonatorului de credite pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio­economice deficitare, cu venituri sub nivelul de subzistenţă;

c) face propuneri de aproximare a cuantumului resurselor financiare necesare punerii în aplicare a programelor sociale la nivelul comunei ;

d) întocmeşte anchete sociale privind condiţiile socio-morale şi educaţionale pe care familiile vulnerabile le asigură copiilor lor ;

e) întocmeşte situaţia copiilor de ocrotire părintească şi propune, după caz, instituirea tutelei sau curatelei ;

f) evaluează situaţia familiilor cu statut socio-economic sub nivelul minim garantat şi întocmeşte anchetele sociale pentru cazurile care necesită acordarea unei forme de ajutor social ;

g) supraveghează îndeplinirea de către beneficiarii formelor de ajutor social a condiţiilor legale necesare acordării ajutoarelor sociale şi comunică de îndată secretarului comunei neîndeplinirea acestora, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

h) ţine evidente copiilor de pe raza comunei încredinţaţi unor centre de ocrotire socială, precum şi a celor încredinţaţi în plasament; identifica la nivelul comunei familiile dispuse sa ia copii în plasament pentru o perioadă determinata şi tine evidenţa acestora.

i) îndrumă persoanele cu handicap sau reprezentanţii acestora spre care le pot acorda drepturi specifice ;

j) stabileşte legături cu autorităţile implicate în protecţia copiilor vulnerabili din punct de vedere social şi medical;

k) iniţiază, împreună cu serviciile judeţene de asistenţă socială acţiuni de prevenire a abandonului copiilor;

l) răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de lege pe linie de autoritate tutelară, de ocrotirea copilului şi familiei, prin colectivul de sprijin al autorităţii tutelare;

m)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi alte acte în domeniul asistenţei sociale.

IL Asistenjă, mediere comunitară:

 1. identifică familiile cu risc crescut de îmbolnavire din cadrul comunităţii;
 2. determină nevoile medico-sociale ale populaţiei cu risc;
 3. culege date despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde îşi desfăşoară activitatea;
 4. ia măsuri de organizare a acţiunilor destinate protejării sănătăţii;
 5. planifică şi monitorizează programe de sănătate;
 6. identifică, urmăreşte şi supraveghează medical gravide cu risc medico-social în colaborare cu medicul şi asistenta de familie pentru asigurarea în familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou născutului;
 7. vizitează la domiciliu lăuzele, recomandând măsurile necesare de protecţie a sănătăţii mamei şi nou născutului;
 8. în cazul unei probleme sociale ia legătura cu servciul social din primarie şi din alte structuri pentru prevenirea abandonului;
 9. supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi copilului mic;
 10. promovează alăptarea şi practicile corecte de nutriţie;
 11. participă în echipă la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul comunitatii: vaccinări, programe de screening populaţional, implementarea programelor naţionale de sănătate;
 12. participă la aplicarea măsurilor de luptă în focar;
 13. îndrumă toţi contacţii depistaţi pentru controlul periodic;
 14. semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităţii sale pe teren;
 15. vizitează sugarii cu risc medico-social trataţi la domiciliu şi urmăreşte aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;
 16. urmăreşte şi supravegheaza în mod activ copiii din evidenţa specială (TBC, SIDA, anemia, prematuri, etc.);
 17. identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi contribuie la înscrierea acestora; preia din maternitate şi supraveghează activ nou-născuţii ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau în zonele unde nu există medic de familie;
 18. organizează activităţi de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite categorii populaţionale;
 19. colaborează cu ONG-uri şi alte instituţii pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri ţintă de populaţie (psihici, vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri) în conformitate cu strategia naţională;
 20. identifică persoanele de vârstă fertilă; diseminează informaţii specifice de planificare amilială / contracepţie;
 21. identifică cazurile de violenţă în familie, cazurile de abuz, persoanele cu handicap, bolnavii cronici din familiile vulnerabile;
 22. întreprinde activităţi de educatie pentru un stil de viaţă sănătos.
Stare civilă

 

Compartimentul Stare civilă are următoarele atribu,iii principale:

a) răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civilă, a altor imprimate şi materiale necesare activităţii de stare civilă;

b) păstrează registrele cu acte de stare civilă;

c) întocmeşte şi trimite la cerere, extrase pentru uzul autorităţilor publice după actele de stare civilă;

d)întocmeşte acte de naştere, căsătorie şi deces şi înscrie prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei, adopţia, divorţul şi schimbarea numelui şi prenumelui;

e) întocmeşte şi trimite în termen comunicările de menţiuni la Consiliul Judeţean şi alte consilii locale din ţară;

f) urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă, după completare, în termen de 30 de zile, exemplarul II, la Serviciul de stare civilă al Consiliului judeţean ;

g) înaintează în termen buletinele statistice de identitate, livretele militare şi adeverinţele de recrutare ale celor decedaţi, la organele de specialitate ;

h) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse, după exemplarele existente la Consiliul Judeţean ;

i) întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la activitatea de stare civilă ;

j) urmăreşte actualizarea permanenta a listelor electorale cuprinzând locuitorii comunei;

k) păstrează în condiţii corespunzătoare arhiva ce priveşte activitatea de stare

l) întocmeşte livretele de familie;

Situații de urgență/SVSU

 

Compartimentul Voluntariat şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:

 1. planificarea şi conducerea activităţilor de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative (P.A.A.R; planul de urgenţ'ă radiologică, planul de evacuare în cazul unui conflict armat, planul de apărare împotriva dezastrelor - Inundaţii şi poluări accidentale; Planul de evacuare în situaţii de urgenţă);
 2. asigură, prin măsuri organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la sediul Primăriei în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;
 3. conduce, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile de protecţie civilă la nivel de comună, în vederea realizării măsurilor stabilite pentru pregătirea populaţiei, teritoriului şi economiei, prevăzute în actele normative in vigoare;
 4. studiază şi prezintă propuneri Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Branesti pentru prevederea în planurile de intervenţie a nevoilor de aprovizionare pentru protecţia civilă, urmărind realizarea acestora;
 5. propune pentru aprobare Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta al comunei Branesti măsurile curente şi de perspectivă ce revin pe linie de protecţie civilă a localităţii;
 6. asigură funcţionarea întregului sistem centralizat şi necentralizat de alarmare a comunei, verifică starea operativă a mijloacelor tehnice şi ia măsuri de reparaţii şi remediere a deficienţelor apărute;
 7. gestionează bunurile materiale de protecţie civilă;
 8. întocmeşte, anual, proiectul de cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi mijloace de protecţie;
 9. întreţinerea circuitelor de impulsionare sirene, repararea şi întreţinerea tehnicii din dotare în vederea alocării fondurilor necesare acestor activităţi;
 10. răspunde de veridicitatea actelor întocmite (referate, rapoarte, proiecte de dispoziţii, etc.) pe linie de protecţie civila;
 11. asigură depozitarea, întreţinerea, păstrarea şi manipularea, în bune condiţii, a tehnicii şi a materialelor de protecţie civilă;
 12. ţine evidenţa strictă a documentelor pe linia serviciului, păstrează caracterul acestora şi secretul datelor şi informaţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
 13. întocmeşte documentele operative şi de pregătire pentru protecţia civilă (situaţii de urgenţă), coordonează, şi îndrumă întocmirea acestora de către agenţii economici din comuna Branesti;
 14. pregăteşte, desfăşoară şi participă la activităţi demonstrative, consfătuiri, instructaje, controale, aplicaţii, exerciţii, antrenamente, convocări de pregătire, etc.;
 15. organizează, înştiinţează şi alarmează despre pericolul atacurilor din aer sau în caz de calamităţi naturale sau antropice;
 16. organizează şi conduce, conform planurilor existente şi potrivit ordinelor Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, acţiunile formaţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor produse la dezastre şi în alte situaţii speciale;
 17. asigura colaborarea cu celelalte instituţii implicate (politia, alte servicii de pază, SMURD, Cruce Roşie, etc. ) şi operatorii economici pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în documentele operative şi pentru desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în special, pe timpul aplicaţiilor, exerciţiilor şi alarmărilor;
 18. asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă.
 19. asigură arhivarea documentelor gestionate;
 20. realizează activitatea de instruire a salariaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 21. execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, evacuare, adăpostire şi protecţie a persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale şi de prim ajutor în situaţii de uregenţă; u) îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii;

 22. întocmeşte şi actualizează planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale şi de evacuare în situaţii de urgenţă;

 23. asigură, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă supravegherea permanentă, pe timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza localităţii pentru prevenirea inundaţiilor;

 24. centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase, întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative potrivit prevederilor legale;

 25. organizează şi desra'şoară permanent acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;

 26. urmăreşte realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;

 27. asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice şi a semnificaţiei semnalelor acustice de alarmare a populaţiei;

 28. verifică starea cursurilor de apă de pe raza localităţii, precum şi efectele inundaţiilor.

Administrativ și protecția mediului

 

 Compartimentul Administrativ are următoarele atribuţii principale:

 1. încarca anual instinctoarele pentru stingerea incendiilor;
 2. rezolva problemele legate de asigurarea auto obligatorie şi de asigurarea in caz de avarie a autoturismului (CASCO);
 3. administreaza vehiculele apartinand Primariei comunei Branesti;
 4. supravegehează lucrările de reparaţii efectuate în sediile aparţinând domeniului public şi privat al comunei;
 5. depozitează şi distribuie mărfurile, piesele de schimb, carburanţii, pe care le/îi preia 1n gestiune eliberează pe baza bonurilor de consum;
 6. asigură reparaţiile curente, întreţinerea, curăţenia şi administrarea sediului;
 7. organizează activitatea de exploatare a parcului auto propriu, asigurând condiţiile de garare;
 8. eliberează foile de parcurs;
 9. întocmeşte fişa activităţii zilnice pentru parcul auto, precum şi situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii pentru fiecare vehicul, pe care o depune la Compartimentul Financiar­contabil, la sfârşitul lunii;
 10. verifică în prima zi a lunii stocul de carburanţi pentru fiecare vehicul şi consemnează stocul existent într-un proces-verbal.

 

Gospodărie comunală

Personalul de execuţie îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi comune:

 - răspunde de accesarea şi utilizarea zilnică a mail-ului de serviciu;

 - se informează zilnic cu privire la modificările legislative din domeniul de activitate şi asigură punerea lor în aplicare;

 - clasează şi arhivează, potrivit legislaţiei în vigoare, documentele elaborate/gestionate la nivelul compartimentului;

 - respectă normele de conduită profesională;

 - răspunde de îndeplinirea în termen legal a atribuţiilor stabilite prin fişa postului;

 - răspunde de legalitatea şi corectitudinea actelor întocmite în baza fişei postului şi a atribuţiilor delegate;

 - colaborează cu celelelte structuri din cadrul primăriei, răspunzând cu promptitudine solicitărilor;

 - participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, rapoartelor de specialitate, referatelor, proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 - desfăşoară activită în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei, conform desemnărilor;

 - utilizează cu responsabilitate, şi numai în interesul serviciului, aparatura şi mijloacele tehnice din dotare;

  - ţine evidenţa comunicărilor şi a corespondenţei;

  - efectuează deplasări în interesul serviciului, la instituţiile cu care colaborează;

  - reprezintă şi angajează structura organizatorică numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea instituţiei.

Instituții publice: Bibliotecă, Cămin cultural

 

Compartimentul Cultură( Biblioteca , Camin culturtal) are următoarele atributii principale:

 1. colecţionează, dezvoltă, organizează, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice documente grafice şi audiovizuale, precum şi alte materiale purtătoare de informaţii, în funcţie de dimensiunile şi structura socio-profesională a populaţiei din localitate, de cerinţele reale şi potentiale ale acestora;
 2. întocmeşte cataloage şi alte instrumente de valorificare şi comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional şi informatizat, asigură servicii de informare bibliografică şi documentare de interes local şi, după caz, de alte interese;
 3. oferă utilizatorilor atât servicii pentru lectură, studio, informare şi documentare la sediu, cât şi de imprumut la domiciliu;
 4. efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, bibliografii, studii şi cercetări în bibliologie, sociologia lecturii şi ştiinţa informării, acţionând pentru aplicarea în plan teoretic şi practic a cercetărilor;
 5. iniţiază, organizează sau participă la realizarea unor programe de informatizare, de cercetare şi cu caracter bibliografic, de valorificare a tradiţiilor culturale, de promovare a creaţiei ştiinţifice, tehnice şi cultural —artistice;
 6. completează curent şi retrospectiv colecţiile, prin achiziţii, abonamente, schimb, transfer, donaţii şi alte surse;
 7. asigură evidenţa biblioteconomica primară şi individuală a colecţiilor şi a circulaţiei acestora în relaţia bibliotecă-utilizator-bibliotecă;
 8. prelucrează biblioteconomic colecţiile, conform normelor tehnice de specialitate;
 9. organizează un sistem de cataloage, pe fişe sau în regim automatizat compus, în principal din: cataloage generale de serviciu, cataloage alfabetice şi sistemice pentru public, cataloage pe secţii sau pe tipuri de colecţii, precum şi cataloage locale, realizate în colaborare cu alte institutii de profil, bibliotecile comunale organizează cel puţin un catalog general alfabetic şi unul sistematic;
 10. păstrarea obiceiurilor şi tradiţiei specifice zonei;
 11. participă la festivaluri şi concursuri care se organizează la nivel de judeţ;
 12. organizează simpozioane;
 13. organizează împreună cu şcoala ,gradinita concursuri pentru elevi, spectacole, jocuri şi concursuri pentru tinerii din comună.

 

Relații cu publicul / Monitor oficial

 

Compartimentul , relaţii publice şi monitorizarea procedurilor administrative are următoarele atribuţii principale:

I.Resurse umane

a) tine evidenta functiilor si a functionarilor publici conform machetelor elaborate de A.N.F.P. si le transmite in timp util;

b) transmite A.N.F.P. spre avizare statele de functii ale functionarilor publici si situatia nominala cu datele personale, precum si modificarile intervenite;

c) la propunerea primarului, intocmeste organigrama, statele de functii si situatiile nominale;

d) urmareste si opereaza dupa caz, atributiile individuale prevazute in fisa postului fiecarui functionar public si personal contractual din unitate;

e) intocmeste rapoarte de evaluare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului si personalul activitatilor subordonate Consiliului local al comunei Branesti, si le transmite spre evaluare sefilor ierarhici;

f) asigura participarea la cursurile de perfectionare profesionala a functionarilor publici, tinand cont de rezultatul rapoartelor de evaluare;

g) completeaza registrul de evidenta a persoanelor (REVISAL) si transmite in termen toate modificarile intervenite;

h) întocmeşte formele de angajare (completare de formulare contract individual de muncă, etc.)

i) comunică, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici;

j) organizează examenele şi concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, asigură publicitatea privind ocuparea posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual;

k) organizează examenele pentru promovarea personalului, conform legislaţiei în vigoare;

l) întocmeşte planificarea personalului in concedii de odihna pentru anul in curs, calculeaza numarul de zile cuvenit fiecarui salariat si urmareste respectarea acestuia;

m) întocmeşte condica de prezenţă a personalului, urmăreşte semnarea acesteia;

n) întocmeşte referatul şi dispoziţia pentru reluarea activităţii persoanelor care au beneficiat de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi sau trei ani, după caz;

o) elibereaza adeverinte de vechime şi din registrul de evidenţă al salariaţilor cu toate schimbările survenite în situaţia angajaţiilor, conform în vigoare;

p) asigură stabilirea şi reactualizarea vechimii în muncă pentru fiecare salariat;

r) eliberează, la cerere, adeverinţe de salarii sau de altă natură;

II relații publice

a) primeşte şi înregistrează întreaga corespondenta adresata consiliului local sau primăriei;

b) prezintă persoanelor din conducerea primăriei corespondenta, cererile, reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, urmăreşte soluţionarea lor la termenele stabilite prin lege şi expediază răspunsul la acestea;

c) organizează primirea cetăţenilor în audienţă şi urmăreşte soluţionarea lor, atunci când răspunsul nu poate fi dat pe loc;

d) primeşte, înregistrează, expediază celor vizaţi hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului şi urmăreşte realizarea lor;

e) asigură, prin afişare la sediul şi pe site-ul primăriei, dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local, legi şi hotărâri ale guvernului sau acte cu caracter normativ, ori extrase din acestea care prezintă interes cetăţenesc;

f) redactează/eliberează unele certificate sau adeverinţe, cât şi copii de pe actele oficiale, la cererea celor îndreptăţiţi ;

g) asigura, la nivelul primăriei, punerea în aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

h) primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice în condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

Monitorizarea procedurilor administrative

a) ia măsuri pentru organizarea Monitorului Oficial Local la nivelul comunei Branesti, precum şi pentru asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor Codului administrativ;

b) este responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, asigurând rezolvarea solicitărilor privind informaţfile de interes public, precum şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare­documentare în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, sens în care va lua măsuri legale pentru punerea în aplicare a Legii nr.52/2008 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse, organizează dezbaterile publice, asigură publicarea informaţiilor pe site-ul instituţiei, la secţiunea dedicată transparenţei decizionale.

Consilier personal al primarului

 

ACTIVITĂȚI ȘI OPERAȚIUNI SPECIFICE CONSILIERULUI PRIMARULUI:

 

 • Asigură consilierea primarului comunei Branesti pe probleme specifice;
 • Elaborează rapoartele anuale de activitate ale primarului;
 • Reprezintă, prin delegare, primarul comunei Branesti la activităţile specifice, precum şi la întâlnirile cu reprezentaţii instituţiilor cu atribuţii similare;
 • Menţine legătura cu aparatul de specialitate al primarului comunei Branesti cât şi cu alte instituţii din administraţia publică locală;
 • Participă la audienţele Primarului şi se preocupă de evidenţa şi soluţionarea acestora;
 • Prezintă primarului informări periodice sau ori de căte ori se impune cu privire la problemele de interes public;
 • Asigură informarea populaţiei privind oportunităţile de dezvoltare;
 • Propune primarului comunei Branesti, urmare a concluziilor unor adunări publice, lista priorităţilor privind proiectele de interes public;
 • Asigură promovarea localitaţilor ce aparţin comunei Branesti;
 • Facilitează comunicarea între administraţia publică locală, ONG şi firme în vederea realizării de parteneriare;
 • Elaborează planul de dezvoltare locală;
 • Susţine iniţiativele de dezvoltare locală;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor și documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine a îndatoririlor de serviciu;
 • Îndeplineşte atribuţii de protocol și reprezentare a Primarului comunei Brănești la ceremonii și solemnităţi, primiri de vizite, delegaţii, oficialităţi;
 • Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului si Consiliul Local pentru îndeplinirea corespunzătoare si la timp a sarcinilor ce-i revin;
 • Participa la lucrarile sedintelor de consiliu local,ia act de propunerile, amendamentele aduse  proiectelor de hotarari initiate de primar;
 • Redacteaza referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, a initiatorului pentru proiectele de hotarare;  
 • Colaborarea cu celelalte compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru obținerea de informații de interes public cerute de mass-media;
 • Îndeplinește prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administrația publică;
 • Colaborează cu secretarul general al comunei la fundamentarea si întocmirea proiectelor de hotarari, dispoziţiilor pe care le propune primarului comunei;
 • Identifică problemele, necesităţile și constrângerile care afecteaza comunitatea locală;
 • Prezintă la cererea primarului, rapoarte și informări privind constatările făcute și măsurile luate;
 • Primeşte, înregistrează si prezintă primarului orice document adresat Primăriei Comunei Brănești;
 • Urmăreşte circuitul corespondenţei si rezolvarea la termen a acesteia;
 • Face necesarul de timbre si justifică consumul acestora;
 • Urmăreşte semnarea documentelor de către conducătorul unităţii;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a petiţiilor conform OG 27/2002;
 • Ține legăturile telefonice ale Primarului cu persoanele din afara instituţiei;
 • Face convocări şi desfăşoară protocolul atunci când este necesar;
 • Informează zilnic Primarul despre sesizările presei privind activitatea instituţiei, daca este cazul;
 • Organizează audiențele susținute de primar și oferă informațiile cerute de persoanele care solicită audiente;
 • Colaborează cu toate compartimentele, prezintă corespondenta ce li se adresează, urmărește soluționarea in termenele stabilite si expediază răspunsurile pentru cei interesați;
 • Oferă, la solicitarea scrisă sau verbală, accesul populaţiei la informaţiile de interes public;
 • Comunică, din oficiu, următoarele informaţii de interes public;
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei, hotărârile cu caracter normative adoptate de Consiliul Local al Comunei Brănești;
 • Realizează accesul la informaţiile menţionate mai sus, prin:
 • Afişarea la sediul Primăriei şi pe pagina de Internet
 • Consultarea informaţiilor la sediul Primăriei, în spaţii special destinate acestui scop.
 • Compartimentul întocmeşte anual, un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va cuprinde elementele prevăzute de art. 27 din NORMELE METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Raportul va fi supus spre aprobare Primarului Comunei Brănești, prezentat spre ştiinţă consiliului local al Comunei Brănești şi va fi publicat prin afişare la sediul instituţiei publice, cu respectarea prevederilor HCL Comunei Brănești privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul local şi Primăria Comunei Brănești, care constituie informaţii de interes public.
 • Se va asigura ca toate documentele care circula în şi între diferitele compartimente ale Primăriei Comunei Brănești vor primi un număr de înregistrare si rezolutia de rezolvare a primarului;
Primar
Cuvânt de întâmpinare

Fiți bineveniți alături de noi, pe portalul de prezentare și comunicare al comunei Brănești!

Prin intermediul acestui site pe care ni-l dorim cât mai eficient și mai concis, vom putea comunica, sper, cu reale șanse de izbândă în legătură cu tot ceea ce ține de bunul mers al lucrurilor, atât cu cetățenii comunei, precum și cu persoanele interesate de realizarea unor proiecte comune sau care vor dori să ne cunoască mai îndeaproape,

 Îmi doresc ca și această cale de comunicare să păstreze spiritul de apropiere interumană, de respect pentru înaintașii noștri, de curaj în a aborda căi originale de rezolvare a problemelor,

 Mi-aș dori ca mesajul acestui site să vă provoace la găsirea celor mai bune idei și să trezească dorința de a face din comuna noastră un foarte primitor "acasă".

Primar, Daniel Neamțu

ATRIBUŢII EXERCITATE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL STATULUI

 

În temeiul prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicat în monitorul oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, Primarul comunei Brănești îndeplineşte următoarele atribuţii:

ARTICOLUL 155 - Atribuţiile primarului

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; e) alte atribuţii stabilite prin lege.

În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativteritoriale în condiţiile legii;
b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.
Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.

Declarații de avere și interese

 

2020   2021

Viceprimar
Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

 

(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

(4) În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.

(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI
 1. Cunoasterea legislatiei.
 2. Atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului , in conditiile legii.
 3. Atributii referitoare la relatia cu Consiliul local.
 4. Atributii referitoare la bugetul local.
 5. Atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor.
 6. Alte atributii stabilite prin lege.
 7. Îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor referendumului si a recensamantului.
 8. Elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrative-teritoriale si le supune aprobarii Consiliului Local.
 9. Initiaza in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrative teritoriale.
 10. Initiaza in conditiile legii conditiile de realizare a cooperarii sau asocierii cu persoane juridice romaneori straine,cu organizatii neguvernamentale si cu altii parteneri sociali ,in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local,
 11. Propune consiliului local elaborarea, actualizarea  Statutului comunei Branesti , in conditiile legii,
 12.  Elaboreaza proiecte de hotarare  cu privire la  inventarierea, actualizarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei.
 13. Verifica, prin compartimente de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
 14.  Coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
 15.  Ia masuri pentru prevenirea si dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta.
 16.  Ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevăzute în Codul administrativ, la art. 129 alin. (6) și (7).
 17.  Ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local.
 18. Participa si asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege.
 19. Emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative.
 20.  Asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
 21.  Indeplineste atributiile Primarului in cazul lipsei acestuia din localitate  ,in perioada de concediu de odihna,concediu medical, instruiri/cursuri de perfectionare.

  Delegarea de atributii

  - Viceprimarul este subordonat Primarului si inlocuitorul de drept al acestuia , care îi poate delega atributiile sale .

   

  Sfera relationala :

  Intern :

  1.  relatii ierarhice : subordonat fata de –PRIMAR
  2.  relatii functionale ,toate compartimentele din cadrul primariei

   Extern :

  1.  cu autoritati si institutii publice
  2.  cu organizatii internationale
  3.  cu persoane juridice private
Declarații de avere și interese

 

2018   2019   2020   2021

Secretar
Atribuţiile secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale

 

Secretarul general al comunei Branesti îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); asigură respectarea prevederilor legale pentru organizarea Monitorului Oficial Local la nivelul comunei Branesti;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesuluiverbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativteritorială în cadrul căreia funcţionează;

i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;

k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

q) asigură gestionarea sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24), conform prevederilor legale;

r) asigură secretariatul Comisiei locale de fond funciar constituită la nivelul comunei Branesti; s) semnează listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul/reşedinţa în comuna Branesti;

s) semnează listele electorale complementare cuprinzând cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot, care au domiciliul/reşedinţa în comuna Branesti, precum şi copiile listelor electorale complementare;

ș) îndeplineşte, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:

- legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;

- legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură private;

t) ţine evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire emise de către Consiliul Judeţean Dambovita pe raza comunei Branesti;

ț) ţine evidenţa litigiilor, formulează acţiuni, întâmpinări,apeluri, recursuri, note scrise, precum şi pregătirea documentelor care vor fi administrate ca probe în instanţă;

u) ia măsuri pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive;

v) avizează, din punct de vedere al legalităţii, toate contractele pe care comuna Branesti le încheie cu persoane fizice sau personae juridice;

w) alte atribuţii stabilite de lege, acte normative.

Notă: În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, secretarul comunei dispune de sprijinul tuturor compartimentelor specializate, rolul său principal fiind acela de a verifica corectitudinea, legalitatea, respectarea circuitului respectivelor documente.

Declarații de avere și interese

 

2019   2020   2021

Structura primăriei

Vezi compartimentele interne

Secretar General

 

Secretarul general al comunei Branesti îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); asigură respectarea prevederilor legale pentru organizarea Monitorului Oficial Local la nivelul comunei Branesti;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesuluiverbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativteritorială în cadrul căreia funcţionează;

i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;

k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

q) asigură gestionarea sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24), conform prevederilor legale;

r) asigură secretariatul Comisiei locale de fond funciar constituită la nivelul comunei Branesti; s) semnează listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul/reşedinţa în comuna Branesti;

s) semnează listele electorale complementare cuprinzând cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot, care au domiciliul/reşedinţa în comuna Branesti, precum şi copiile listelor electorale complementare;

ș) îndeplineşte, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:

- legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;

- legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură private;

t) ţine evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire emise de către Consiliul Judeţean Dambovita pe raza comunei Branesti;

ț) ţine evidenţa litigiilor, formulează acţiuni, întâmpinări,apeluri, recursuri, note scrise, precum şi pregătirea documentelor care vor fi administrate ca probe în instanţă;

u) ia măsuri pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive;

v) avizează, din punct de vedere al legalităţii, toate contractele pe care comuna Branesti le încheie cu persoane fizice sau personae juridice;

w) alte atribuţii stabilite de lege, acte normative.

Financiar - contabilitate

 

Compartimentul Financiar-contabilitate are următoarele atribuţii principale:

a) acordă sprijin ordonatorului de credite în vederea întocmirii proiectului bugetului local şi contului de încheiere a exerciţiului financiar pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

b) ia măsuri de realizare a prevederilor bugetului local atât la partea de venituri cât şi în privinţa cheltuielilor, prezentând periodic conducerii primăriei, informări privind stadiul realizărilor;

c) analizează necesitatea şi oportunitatea unor modificări în structura bugetului în perioada execuţiei şi înaintează în acest sens propuneri ordonatorului de credite;

d) asigură evidenţa contabilă a activităţilor administraţiei publice locale, asistenţa socială, învăţământ, cultură, şi întocmeşte rapoarte lunare şi dări de seamă trimestriale;

e) efectuează controlul operaţiilor efectuate prin casieria primăriei;

f) angajează primăria prin semnătură, alături de primar, în toate operaţiile patrimoniale;

g) participă la organizarea sistemului informaţional al urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

h) asigura întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se ocupă de implementarea şi utilizarea sistemului informatic de prelucrare a datelor; i)verifica modul în care este asigurată înregistrarea cronologica şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la administrarea patrimoniului; participa la efectuarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti şi înregistrează diferenţele rezultate în documentele contabile; ia măsuri pentru regularizarea eventualelor minusuri sau plusuri din gestiune;

j) verifică toate documentele justificative legate de operaţiunile economicofinanciare şi pe baza lor întocmeşte notele contabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată; asigură înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei

k) asigură organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; efectuează plăţi din fondurile publice numai în urma aprobării angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fondurile publice de către ordonatorul principal de credite, conform OMFP nr.1792/2002 şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

l)urmăreşte lichidarea soldurilor conturilor de debitori şi creditori, în acest scop, întocmind corespondenta şi formele necesare.

Activitatea Impozite şi taxe consta in:

a) constată, controlează, urmăreşte şi încasează impozitele şi taxele locale, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente, a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, conform legislaţiei privind impozitele şi taxele locale; evidenţiază în programul informatic pe care-şi desfăşoară activitatea încasările şi debitele contribuabililor; evidenţiază zilnic, pe baza de documente, încasările şi plăţile efectuate, evidenţe pe care le predă la compartimentul contabilitate;

b) întocmeşte rapoarte privind materia impozabilă a comunei, în condiţiile legii;

c) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, propunând facilităţi legale privind încasarea acestora;

d) verifică şi urmăreşte depunerea declaraţiile de impunere pe care trebuie să le facă contribuabilii care au bunuri impozabile sau taxabile pe raza comunei, în vederea determinării valorilor impozabile precum şi a impozitelor şi taxelor aferente;

e) întocmeşte matricola privind impunerea pe teren, clădiri, mijloace de transport etc. în cazul persoanelor fizice şi juridice; întocmeşte şi urmăreşte completarea tuturor registrelor cerute de lege privind încasarea impozitelor şi taxelor locale;

f) îndeplineşte actele de executare silită a creantelor ce pot deveni venituri ale bugetului local, în conditiile legii;

g) urmăreşte încasarea taxelor speciale sau locale, stabilite prin hotărârile consiliului local;

h) asigură concordanţa deplină a datelor cuprinse în registrele agricole cu datele cuprinse în evidentele legate de încasarea impozitelor şi taxelor locale;

i) întocmeşte borderoul de debite pentru amenzi, cheltuieli penale, imputatii, etc. confirmând luarea in debit către institutiile de unde provin şi urmărind încasarea lor;

j) asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care, conform reglementarilor legle gestionează;

k) efectuează încasări în numerar din trezorerie, direct de la contribuabili (persoane fizice sau juridice), efectuează plăţi, achită salarii sau alte drepturi băneşti

l) gestionează inventarul bunurilor autoritătilor administraţiei publice;

m) întocmeşte şi eliberează adeverinte, certificate, alte acte privind activitatea desfăşurată;

n) întocmeşte actele de insolvabilitate, tine evidenta cetătenilor cărora li s-au întocmit aceste acte şi verifică periodic starea de insolvabilitate a acestora;

o) preia lunar extrasele de cont si alte documente aferente conturilor de venituri de la Compartimentul Financiar-contabil;

p) întocmeşte şi predă la contabilitate zilnic registrul de casă;

s) înscrie sumele încasate în extrasele rol şi le desfăşoară în borderouri pe capitole şi subcapitole;

ş) la sfârşitul anului întocmeşte lista de rămăşită şi lista de plus la impozite şi taxe.

Achiziții publice

 

Compartimentul Achiziţii publice are următoarele atribuţii principale:

 1. întocmeşte şi elaborează Programul Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP) pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente, pe coduri CPV, în conformitate cu prevederile bugetare, îl supune avizării primarului şi aprobării consiliului local şi urmăreşte respectarea acestuia;
 2. participă la elaborarea Strategiei de Contractare necesară în cadrul procedurilor de atribuire;
 3. iniţiază, identifică şi promovează proiecte cu finanţare din fonduri structurale, precum şi din fonduri ale bugetului local;
 4. asigură realizarea studiilor de prefezabilitate/fezabilitate şi a proiectelor tehnice privind obiectivele noi de investiţii;
 5. verifică specificaţiile tehnice/caietele de sarcini aferente achiziţiilor, dacă acestea sunt elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. întocmeşte referatul privind numirea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor prin dispoziţie de primar, asigurând secretariatul şi buna desfăşurare a activităţii comisiilor de evaluare;
 7. întocmeşte, cu sprijinul membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, punctul de vedere al autorităţii contractante asupra contestaţiei şi transmite CNSC copia dosarului achiziţiei publice;
 8. întocmeşte comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire;
 9. îndeplineşte procedurile legale referitoare la achiziţiile directe de produse, servicii sau lucrări, în urma solicitărilor compartimentelor de specialitate prin referatul de necesitate fundamentat, şi după caz, a specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de către acestea;
 10. elaborează, împreună cu compartimentul de specialitate/consultantul care a redactat caietul de sarcini, răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, în etapa prealabilă depunerii de oferte, şi asigură postarea acestora în SEAP;
 11. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire pentru procedurile de achiziţii publice şi a documentelor-suport: fişa de date a achiziţiei, proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii/specifice, formulare şi modele de documente, strategia de contractare, Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, precum şi datele de identificare ale acestora;
 12. completează şi publică anunţurile/invitaţiile de participare/atribuire în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) pentru procedurile organizate, precum şi publicarea documentaţiei de atribuire;
 13. Inştiinţează Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), în vederea urmăririi şi verificării procesului de achiziţie publică, când este cazul;

 14. asigură îndeplinirea procedurilor legale cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică/privată la nivelul comunei, conform hotărârilor adoptate de către consiliul local;

 15. înregistrează ofertele/contractele 1n ordine cronologică şi sistematică, completând Registrele oferte şi Registrele contracte pentru concesionări, respectiv închirieri;

 16. în cazul vânzării bunurilor imobile apartinând domeniului privat al comunei comunică rezultatul licitaţiei şi înaintează documentele la secretarul general pentru perfectarea actului de vânzare- cumpărare la Biroul Notarului Public;

 17. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

 18. întocmeşte raportul anual privind contractele de achiziţii publice pe baza evidenţei existente în cadrul compartimentului;

 19. identifică şi propune conducerii executive programele de finanţare eligibile pe domeniul MEDIU şi elaborează, împreună cu alte compartimente funcţionale, sau, după caz, cu alţi parteneri, cererile de finanţare pe care le depune în termenele stabilite;

 20. propune conducerii executive realizarea de teme de studiu, analize tehnicăeconomice, studii de fezabilitate, studii de impact de mediu, topo, proiecte tehnice, etc. şi urmăreşte realizarea lor la termen,

 21. solicită de la bugetul local sumele necesare asigurării cofinanţării şi acoperirii cheltuielilor neeligibile pentru proiectele care vor beneficia de fonduri nerambursabile;

 22. asigură legătura cu instituţia finanţatoare; w)participă la implementarea proiectelor;

 23. transmite informaţiile de mediu solicitate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;

 24. informează cetăţenii cu privire la modul 1n care pot acţiona şi lua parte la luarea deciziilor de mediu;

 25. informează conducerea instituţiei cu privire la aspectele sesizate de populaţie, care pot conduce la nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Urbanism

 

a) Intocmeste programe de organizare si dezvoltare urbanistica a comunei, precum si programe de amenajare a teritoriului lor cu respectarea traditiei locale;

b) Avizeaza toate proiectele din domeniul urbanismului si al autorizarilor in constructii de pe teritoriul comunei si participa la initierea proiectelor ce se executa din bugetul local  sau alte fonduri publice;

c) Stabileste si propune Consiliului Local masuri pentru refacerea si protectia mediului inconjurator in scopul cresterii calitatii vietii, asigura respectarea prevederilor legale privind protectia si conservarea monumentelor istorice, a siturilor arheologice, a parcurilor si zonelor verzi;

d) Colaboreaza cu toti factorii implicati la stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local, si participa la realizarea acestuia;

e) Urmareste modul de punere in aplicare a proiectelor din domeniul urbanismului si autorizarii in constructii;

f) Verifică documentaţiile tehnice C.U. şi A.C. depuse de solicitanţi, urmărind cu precădere respectarea cerinţelor legale, conţinutul acestora, existenţa tuturor avizelor legale necesare, verificarea şi semnarea documentaţiilor de persoane de specialitate stabilite de lege;

g) Redactează certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire, avizele tehnice ale Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi proiectele de hotărâri pentru Consiliul Local privind planurile urbanistice de detaliu şi zonale;

h) Pregăteşte planurile urbanistice în vederea prezentării acestora comisiei de urbanism şi Consiliului Local;

i) Analizează, rezolvă şi răspunde sesizărilor primite de la cetăţeni, redactând răspunsuri şi acorduri de principiu;

j) Eliberează certificate pentru intabulări de imobile sau rectificări CF, verificând în acest scop imobilele şi actele de proprietate;

k) Verifică pe teren ca lucrările de construire sau de desfiinţare să se execute în baza A.C.;

l) Verifică pe teren respectarea proiectelor autorizate;

m) Ţine evidenţa autorizaţiilor de construire aprobate;

n) Efectueaza receptii la terminarea lucrarilor şi recepţii la stadiul fizic;

o) Întocmeşte şi eliberează avizele, certificatele şi autorizaţiile în conformitate cu prevederile legale, în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;

p) Ia măsuri, alături de viceprimar, pentru respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor legale în materie de urbanism, dezvoltare durabilă;

r) Întocmeşte şi transmite rapoartele statistice prevăzute de lege în domeniul său de activitate;

s) Ia măsuri de sancţionare a celor ce nu respectă prevederile legale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului,

ș) Este împuternicitul primarului, ca organ de control în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;

t) Contribuie şi urmăreşte realizarea investiţiilor realizate în comună finanţate din surse bugetare şi extrabugetare;

ț) Răspunde de modul în care sunt aplicate taxele la toate actele şi faptele din sfera atribuţiilor sale;

u) Elaborează proiectele de acte normative şi a altor reglementării specifice autorităţilor administraţie publice locale pentru domeniul său de activitate;

v) Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său;

w) Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare primire documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclator

x) Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea;.

y) Îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către primarul comunei.

Agricol

 

Compartimentul Registru agricol, are următoarele atribujii principale:

I.Registru agricol

 1. completează şi tine la zi registrul agricol, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic şi răspunde de exactitatea datelor înscrise;
 2. înregistrează în registrul agricol bunurile mobile şi imobile, animale, păsări, familiile de albine şi alte bunuri detinute de persoanele fizice şi juridice, urmăreşte şi operează mişcarea acestora pe tot parcursul anului;
 3. aduce la cunoştinţa secretarului necesitatea modificării unor date înscrise în registrul agricol; d)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi certificate ce conţin date din registrul agricol;
 4. efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanţa datelor înscrise în registrele agricole şi existentul din teren;
 5.  verifica în teren cele declarate de solicitanţii certificatelor de producător şi tine evidenţa certificatelor eliberate într-un registru special.
 6. eliberează bilete de proprietate animală, în condiţiile legii;
 7. informează cetăţenii şi urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare, referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante şi utilizarea pesticidelor;
 8. analizează documentaţiile întocmite de beneficiari necesare obţinerii avizelor pentru scoaterea din producţia agricolă, schimburi şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 9. ia masuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli, asigurând consultanţa de specialitate în vederea de plantaţii, exploataţii agricole ;
 10. asigură consultanţa pentru îmbunătăţirea păşunilor şi fâneţelor naturale;
 11. elibereaza certificate, adeverinte şi alte documente pe baza datelor din registrul agricol, conform solicitărilor;
 12. îndrumă producătorii agricoli în sensul întocmirii documentaţiilor pentru acordarea primelor de produs, precum şi în sensul cunoaşterii modalităţilor directe de subvenţionare a producătorilor agricoli;
 13. participă la lucrările privind recensamântul agricol şi al populaţiei;
 14. colaboreaza direct cu Comisia Locala de Fond Funciar si pune la dispozitia acesteia documente si date solicitate;
 15. raspunde de exactitatea datelor privind fondul funciar, balantele de fond funciar, datele statistice, tabele parcelare.

        IL Cadastru

 1. participă la activitatea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 2. urmăreşte executarea măsurătorilor cadastrale în vederea actualizării evidenţei proprietăţilor imobiliare ale comunei Branesti;
 3. vizează şi ţine evidenţa documentelor de carte funciară necesare admiterii cererilor de înscriere în cartea funciară a comunei Branesti;
 4. întocmeşte documentaţia premergătoare încheierii contractelor de servicii cu persoanele fizice autorizate în efectuarea măsurătorilor topografice;
 5. întocmeşte documentaţia necesară privind situaţia juridică a terenurilor în vederea închirierii, concesionării, vânzării, după caz;
 6. înaintează şi urmăreşte documentaţiile de CF depuse în vederea intabulării la OCPI;
 7. participă la expertizele judecătoreşti în dosarele care au ca obiect terenuri de pe raza comunei;
 8. furnizează date şi eliberează documente referitoare la situaţia juridică a terenurilor care au fost expropriate sau donate statului;
 9. ia măsuri pentru întocmirea documentaţiilor tehnice pentru comasări, dezmembrări, donaţii şi schimburi de terenuri în care este parte comuna Branesti şi pune în aplicare hotărârile consiliului local adoptate în acest sens;
 10. pune la dispoziţia cetăţenilor şi a altor instituţii interesate, contra cost, date referitoare la terenurile şi construcţiile din sectoarele cadastrale care au fost încheiate.

Patrimoniu

 1. ţine evidenţa şi administrează domeniul public şi privat al comunei Branesti;
 2. ţine evidenţa fondului imobiliar şi a altor mij loace fixe din patrimoniu şi operează modificările intervenite ca urmare a vânzărilor, restituirilor sau demolărilor;
 3. face propuneri pentru casarea unor bunuri aparţinând domeniului privat,dupa caz. 
Asistență socială

 

Compartimentul Asistenţă socială are următoarele atribuţii principale:

I. Asistenţă socială:

a) identifica persoanele şi familiile care sunt marginalizate social şi masurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, la nivelul comunei, conform planurilor adoptate în acest sens de către consiliul local;

b ) face propuneri ordonatorului de credite pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio­economice deficitare, cu venituri sub nivelul de subzistenţă;

c) face propuneri de aproximare a cuantumului resurselor financiare necesare punerii în aplicare a programelor sociale la nivelul comunei ;

d) întocmeşte anchete sociale privind condiţiile socio-morale şi educaţionale pe care familiile vulnerabile le asigură copiilor lor ;

e) întocmeşte situaţia copiilor de ocrotire părintească şi propune, după caz, instituirea tutelei sau curatelei ;

f) evaluează situaţia familiilor cu statut socio-economic sub nivelul minim garantat şi întocmeşte anchetele sociale pentru cazurile care necesită acordarea unei forme de ajutor social ;

g) supraveghează îndeplinirea de către beneficiarii formelor de ajutor social a condiţiilor legale necesare acordării ajutoarelor sociale şi comunică de îndată secretarului comunei neîndeplinirea acestora, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

h) ţine evidente copiilor de pe raza comunei încredinţaţi unor centre de ocrotire socială, precum şi a celor încredinţaţi în plasament; identifica la nivelul comunei familiile dispuse sa ia copii în plasament pentru o perioadă determinata şi tine evidenţa acestora.

i) îndrumă persoanele cu handicap sau reprezentanţii acestora spre care le pot acorda drepturi specifice ;

j) stabileşte legături cu autorităţile implicate în protecţia copiilor vulnerabili din punct de vedere social şi medical;

k) iniţiază, împreună cu serviciile judeţene de asistenţă socială acţiuni de prevenire a abandonului copiilor;

l) răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de lege pe linie de autoritate tutelară, de ocrotirea copilului şi familiei, prin colectivul de sprijin al autorităţii tutelare;

m)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi alte acte în domeniul asistenţei sociale.

IL Asistenjă, mediere comunitară:

 1. identifică familiile cu risc crescut de îmbolnavire din cadrul comunităţii;
 2. determină nevoile medico-sociale ale populaţiei cu risc;
 3. culege date despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde îşi desfăşoară activitatea;
 4. ia măsuri de organizare a acţiunilor destinate protejării sănătăţii;
 5. planifică şi monitorizează programe de sănătate;
 6. identifică, urmăreşte şi supraveghează medical gravide cu risc medico-social în colaborare cu medicul şi asistenta de familie pentru asigurarea în familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou născutului;
 7. vizitează la domiciliu lăuzele, recomandând măsurile necesare de protecţie a sănătăţii mamei şi nou născutului;
 8. în cazul unei probleme sociale ia legătura cu servciul social din primarie şi din alte structuri pentru prevenirea abandonului;
 9. supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi copilului mic;
 10. promovează alăptarea şi practicile corecte de nutriţie;
 11. participă în echipă la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul comunitatii: vaccinări, programe de screening populaţional, implementarea programelor naţionale de sănătate;
 12. participă la aplicarea măsurilor de luptă în focar;
 13. îndrumă toţi contacţii depistaţi pentru controlul periodic;
 14. semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităţii sale pe teren;
 15. vizitează sugarii cu risc medico-social trataţi la domiciliu şi urmăreşte aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;
 16. urmăreşte şi supravegheaza în mod activ copiii din evidenţa specială (TBC, SIDA, anemia, prematuri, etc.);
 17. identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi contribuie la înscrierea acestora; preia din maternitate şi supraveghează activ nou-născuţii ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau în zonele unde nu există medic de familie;
 18. organizează activităţi de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite categorii populaţionale;
 19. colaborează cu ONG-uri şi alte instituţii pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri ţintă de populaţie (psihici, vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri) în conformitate cu strategia naţională;
 20. identifică persoanele de vârstă fertilă; diseminează informaţii specifice de planificare amilială / contracepţie;
 21. identifică cazurile de violenţă în familie, cazurile de abuz, persoanele cu handicap, bolnavii cronici din familiile vulnerabile;
 22. întreprinde activităţi de educatie pentru un stil de viaţă sănătos.
Stare civilă

 

Compartimentul Stare civilă are următoarele atribu,iii principale:

a) răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civilă, a altor imprimate şi materiale necesare activităţii de stare civilă;

b) păstrează registrele cu acte de stare civilă;

c) întocmeşte şi trimite la cerere, extrase pentru uzul autorităţilor publice după actele de stare civilă;

d)întocmeşte acte de naştere, căsătorie şi deces şi înscrie prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei, adopţia, divorţul şi schimbarea numelui şi prenumelui;

e) întocmeşte şi trimite în termen comunicările de menţiuni la Consiliul Judeţean şi alte consilii locale din ţară;

f) urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă, după completare, în termen de 30 de zile, exemplarul II, la Serviciul de stare civilă al Consiliului judeţean ;

g) înaintează în termen buletinele statistice de identitate, livretele militare şi adeverinţele de recrutare ale celor decedaţi, la organele de specialitate ;

h) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse, după exemplarele existente la Consiliul Judeţean ;

i) întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la activitatea de stare civilă ;

j) urmăreşte actualizarea permanenta a listelor electorale cuprinzând locuitorii comunei;

k) păstrează în condiţii corespunzătoare arhiva ce priveşte activitatea de stare

l) întocmeşte livretele de familie;

Situații de urgență/SVSU

 

Compartimentul Voluntariat şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:

 1. planificarea şi conducerea activităţilor de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative (P.A.A.R; planul de urgenţ'ă radiologică, planul de evacuare în cazul unui conflict armat, planul de apărare împotriva dezastrelor - Inundaţii şi poluări accidentale; Planul de evacuare în situaţii de urgenţă);
 2. asigură, prin măsuri organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la sediul Primăriei în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;
 3. conduce, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile de protecţie civilă la nivel de comună, în vederea realizării măsurilor stabilite pentru pregătirea populaţiei, teritoriului şi economiei, prevăzute în actele normative in vigoare;
 4. studiază şi prezintă propuneri Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Branesti pentru prevederea în planurile de intervenţie a nevoilor de aprovizionare pentru protecţia civilă, urmărind realizarea acestora;
 5. propune pentru aprobare Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta al comunei Branesti măsurile curente şi de perspectivă ce revin pe linie de protecţie civilă a localităţii;
 6. asigură funcţionarea întregului sistem centralizat şi necentralizat de alarmare a comunei, verifică starea operativă a mijloacelor tehnice şi ia măsuri de reparaţii şi remediere a deficienţelor apărute;
 7. gestionează bunurile materiale de protecţie civilă;
 8. întocmeşte, anual, proiectul de cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi mijloace de protecţie;
 9. întreţinerea circuitelor de impulsionare sirene, repararea şi întreţinerea tehnicii din dotare în vederea alocării fondurilor necesare acestor activităţi;
 10. răspunde de veridicitatea actelor întocmite (referate, rapoarte, proiecte de dispoziţii, etc.) pe linie de protecţie civila;
 11. asigură depozitarea, întreţinerea, păstrarea şi manipularea, în bune condiţii, a tehnicii şi a materialelor de protecţie civilă;
 12. ţine evidenţa strictă a documentelor pe linia serviciului, păstrează caracterul acestora şi secretul datelor şi informaţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
 13. întocmeşte documentele operative şi de pregătire pentru protecţia civilă (situaţii de urgenţă), coordonează, şi îndrumă întocmirea acestora de către agenţii economici din comuna Branesti;
 14. pregăteşte, desfăşoară şi participă la activităţi demonstrative, consfătuiri, instructaje, controale, aplicaţii, exerciţii, antrenamente, convocări de pregătire, etc.;
 15. organizează, înştiinţează şi alarmează despre pericolul atacurilor din aer sau în caz de calamităţi naturale sau antropice;
 16. organizează şi conduce, conform planurilor existente şi potrivit ordinelor Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, acţiunile formaţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor produse la dezastre şi în alte situaţii speciale;
 17. asigura colaborarea cu celelalte instituţii implicate (politia, alte servicii de pază, SMURD, Cruce Roşie, etc. ) şi operatorii economici pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în documentele operative şi pentru desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în special, pe timpul aplicaţiilor, exerciţiilor şi alarmărilor;
 18. asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă.
 19. asigură arhivarea documentelor gestionate;
 20. realizează activitatea de instruire a salariaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 21. execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, evacuare, adăpostire şi protecţie a persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale şi de prim ajutor în situaţii de uregenţă; u) îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii;

 22. întocmeşte şi actualizează planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale şi de evacuare în situaţii de urgenţă;

 23. asigură, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă supravegherea permanentă, pe timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza localităţii pentru prevenirea inundaţiilor;

 24. centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase, întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative potrivit prevederilor legale;

 25. organizează şi desra'şoară permanent acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;

 26. urmăreşte realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;

 27. asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice şi a semnificaţiei semnalelor acustice de alarmare a populaţiei;

 28. verifică starea cursurilor de apă de pe raza localităţii, precum şi efectele inundaţiilor.

Administrativ și protecția mediului

 

 Compartimentul Administrativ are următoarele atribuţii principale:

 1. încarca anual instinctoarele pentru stingerea incendiilor;
 2. rezolva problemele legate de asigurarea auto obligatorie şi de asigurarea in caz de avarie a autoturismului (CASCO);
 3. administreaza vehiculele apartinand Primariei comunei Branesti;
 4. supravegehează lucrările de reparaţii efectuate în sediile aparţinând domeniului public şi privat al comunei;
 5. depozitează şi distribuie mărfurile, piesele de schimb, carburanţii, pe care le/îi preia 1n gestiune eliberează pe baza bonurilor de consum;
 6. asigură reparaţiile curente, întreţinerea, curăţenia şi administrarea sediului;
 7. organizează activitatea de exploatare a parcului auto propriu, asigurând condiţiile de garare;
 8. eliberează foile de parcurs;
 9. întocmeşte fişa activităţii zilnice pentru parcul auto, precum şi situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii pentru fiecare vehicul, pe care o depune la Compartimentul Financiar­contabil, la sfârşitul lunii;
 10. verifică în prima zi a lunii stocul de carburanţi pentru fiecare vehicul şi consemnează stocul existent într-un proces-verbal.

 

Gospodărie comunală

Personalul de execuţie îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi comune:

 - răspunde de accesarea şi utilizarea zilnică a mail-ului de serviciu;

 - se informează zilnic cu privire la modificările legislative din domeniul de activitate şi asigură punerea lor în aplicare;

 - clasează şi arhivează, potrivit legislaţiei în vigoare, documentele elaborate/gestionate la nivelul compartimentului;

 - respectă normele de conduită profesională;

 - răspunde de îndeplinirea în termen legal a atribuţiilor stabilite prin fişa postului;

 - răspunde de legalitatea şi corectitudinea actelor întocmite în baza fişei postului şi a atribuţiilor delegate;

 - colaborează cu celelelte structuri din cadrul primăriei, răspunzând cu promptitudine solicitărilor;

 - participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, rapoartelor de specialitate, referatelor, proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 - desfăşoară activită în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei, conform desemnărilor;

 - utilizează cu responsabilitate, şi numai în interesul serviciului, aparatura şi mijloacele tehnice din dotare;

  - ţine evidenţa comunicărilor şi a corespondenţei;

  - efectuează deplasări în interesul serviciului, la instituţiile cu care colaborează;

  - reprezintă şi angajează structura organizatorică numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea instituţiei.

Instituții publice: Bibliotecă, Cămin cultural

 

Compartimentul Cultură( Biblioteca , Camin culturtal) are următoarele atributii principale:

 1. colecţionează, dezvoltă, organizează, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice documente grafice şi audiovizuale, precum şi alte materiale purtătoare de informaţii, în funcţie de dimensiunile şi structura socio-profesională a populaţiei din localitate, de cerinţele reale şi potentiale ale acestora;
 2. întocmeşte cataloage şi alte instrumente de valorificare şi comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional şi informatizat, asigură servicii de informare bibliografică şi documentare de interes local şi, după caz, de alte interese;
 3. oferă utilizatorilor atât servicii pentru lectură, studio, informare şi documentare la sediu, cât şi de imprumut la domiciliu;
 4. efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, bibliografii, studii şi cercetări în bibliologie, sociologia lecturii şi ştiinţa informării, acţionând pentru aplicarea în plan teoretic şi practic a cercetărilor;
 5. iniţiază, organizează sau participă la realizarea unor programe de informatizare, de cercetare şi cu caracter bibliografic, de valorificare a tradiţiilor culturale, de promovare a creaţiei ştiinţifice, tehnice şi cultural —artistice;
 6. completează curent şi retrospectiv colecţiile, prin achiziţii, abonamente, schimb, transfer, donaţii şi alte surse;
 7. asigură evidenţa biblioteconomica primară şi individuală a colecţiilor şi a circulaţiei acestora în relaţia bibliotecă-utilizator-bibliotecă;
 8. prelucrează biblioteconomic colecţiile, conform normelor tehnice de specialitate;
 9. organizează un sistem de cataloage, pe fişe sau în regim automatizat compus, în principal din: cataloage generale de serviciu, cataloage alfabetice şi sistemice pentru public, cataloage pe secţii sau pe tipuri de colecţii, precum şi cataloage locale, realizate în colaborare cu alte institutii de profil, bibliotecile comunale organizează cel puţin un catalog general alfabetic şi unul sistematic;
 10. păstrarea obiceiurilor şi tradiţiei specifice zonei;
 11. participă la festivaluri şi concursuri care se organizează la nivel de judeţ;
 12. organizează simpozioane;
 13. organizează împreună cu şcoala ,gradinita concursuri pentru elevi, spectacole, jocuri şi concursuri pentru tinerii din comună.

 

Relații cu publicul / Monitor oficial

 

Compartimentul , relaţii publice şi monitorizarea procedurilor administrative are următoarele atribuţii principale:

I.Resurse umane

a) tine evidenta functiilor si a functionarilor publici conform machetelor elaborate de A.N.F.P. si le transmite in timp util;

b) transmite A.N.F.P. spre avizare statele de functii ale functionarilor publici si situatia nominala cu datele personale, precum si modificarile intervenite;

c) la propunerea primarului, intocmeste organigrama, statele de functii si situatiile nominale;

d) urmareste si opereaza dupa caz, atributiile individuale prevazute in fisa postului fiecarui functionar public si personal contractual din unitate;

e) intocmeste rapoarte de evaluare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului si personalul activitatilor subordonate Consiliului local al comunei Branesti, si le transmite spre evaluare sefilor ierarhici;

f) asigura participarea la cursurile de perfectionare profesionala a functionarilor publici, tinand cont de rezultatul rapoartelor de evaluare;

g) completeaza registrul de evidenta a persoanelor (REVISAL) si transmite in termen toate modificarile intervenite;

h) întocmeşte formele de angajare (completare de formulare contract individual de muncă, etc.)

i) comunică, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici;

j) organizează examenele şi concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, asigură publicitatea privind ocuparea posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual;

k) organizează examenele pentru promovarea personalului, conform legislaţiei în vigoare;

l) întocmeşte planificarea personalului in concedii de odihna pentru anul in curs, calculeaza numarul de zile cuvenit fiecarui salariat si urmareste respectarea acestuia;

m) întocmeşte condica de prezenţă a personalului, urmăreşte semnarea acesteia;

n) întocmeşte referatul şi dispoziţia pentru reluarea activităţii persoanelor care au beneficiat de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi sau trei ani, după caz;

o) elibereaza adeverinte de vechime şi din registrul de evidenţă al salariaţilor cu toate schimbările survenite în situaţia angajaţiilor, conform în vigoare;

p) asigură stabilirea şi reactualizarea vechimii în muncă pentru fiecare salariat;

r) eliberează, la cerere, adeverinţe de salarii sau de altă natură;

II relații publice

a) primeşte şi înregistrează întreaga corespondenta adresata consiliului local sau primăriei;

b) prezintă persoanelor din conducerea primăriei corespondenta, cererile, reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, urmăreşte soluţionarea lor la termenele stabilite prin lege şi expediază răspunsul la acestea;

c) organizează primirea cetăţenilor în audienţă şi urmăreşte soluţionarea lor, atunci când răspunsul nu poate fi dat pe loc;

d) primeşte, înregistrează, expediază celor vizaţi hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului şi urmăreşte realizarea lor;

e) asigură, prin afişare la sediul şi pe site-ul primăriei, dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local, legi şi hotărâri ale guvernului sau acte cu caracter normativ, ori extrase din acestea care prezintă interes cetăţenesc;

f) redactează/eliberează unele certificate sau adeverinţe, cât şi copii de pe actele oficiale, la cererea celor îndreptăţiţi ;

g) asigura, la nivelul primăriei, punerea în aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

h) primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice în condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

Monitorizarea procedurilor administrative

a) ia măsuri pentru organizarea Monitorului Oficial Local la nivelul comunei Branesti, precum şi pentru asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor Codului administrativ;

b) este responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, asigurând rezolvarea solicitărilor privind informaţfile de interes public, precum şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare­documentare în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, sens în care va lua măsuri legale pentru punerea în aplicare a Legii nr.52/2008 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse, organizează dezbaterile publice, asigură publicarea informaţiilor pe site-ul instituţiei, la secţiunea dedicată transparenţei decizionale.

Consilier personal al primarului

 

ACTIVITĂȚI ȘI OPERAȚIUNI SPECIFICE CONSILIERULUI PRIMARULUI:

 

 • Asigură consilierea primarului comunei Branesti pe probleme specifice;
 • Elaborează rapoartele anuale de activitate ale primarului;
 • Reprezintă, prin delegare, primarul comunei Branesti la activităţile specifice, precum şi la întâlnirile cu reprezentaţii instituţiilor cu atribuţii similare;
 • Menţine legătura cu aparatul de specialitate al primarului comunei Branesti cât şi cu alte instituţii din administraţia publică locală;
 • Participă la audienţele Primarului şi se preocupă de evidenţa şi soluţionarea acestora;
 • Prezintă primarului informări periodice sau ori de căte ori se impune cu privire la problemele de interes public;
 • Asigură informarea populaţiei privind oportunităţile de dezvoltare;
 • Propune primarului comunei Branesti, urmare a concluziilor unor adunări publice, lista priorităţilor privind proiectele de interes public;
 • Asigură promovarea localitaţilor ce aparţin comunei Branesti;
 • Facilitează comunicarea între administraţia publică locală, ONG şi firme în vederea realizării de parteneriare;
 • Elaborează planul de dezvoltare locală;
 • Susţine iniţiativele de dezvoltare locală;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor și documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine a îndatoririlor de serviciu;
 • Îndeplineşte atribuţii de protocol și reprezentare a Primarului comunei Brănești la ceremonii și solemnităţi, primiri de vizite, delegaţii, oficialităţi;
 • Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului si Consiliul Local pentru îndeplinirea corespunzătoare si la timp a sarcinilor ce-i revin;
 • Participa la lucrarile sedintelor de consiliu local,ia act de propunerile, amendamentele aduse  proiectelor de hotarari initiate de primar;
 • Redacteaza referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, a initiatorului pentru proiectele de hotarare;  
 • Colaborarea cu celelalte compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru obținerea de informații de interes public cerute de mass-media;
 • Îndeplinește prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administrația publică;
 • Colaborează cu secretarul general al comunei la fundamentarea si întocmirea proiectelor de hotarari, dispoziţiilor pe care le propune primarului comunei;
 • Identifică problemele, necesităţile și constrângerile care afecteaza comunitatea locală;
 • Prezintă la cererea primarului, rapoarte și informări privind constatările făcute și măsurile luate;
 • Primeşte, înregistrează si prezintă primarului orice document adresat Primăriei Comunei Brănești;
 • Urmăreşte circuitul corespondenţei si rezolvarea la termen a acesteia;
 • Face necesarul de timbre si justifică consumul acestora;
 • Urmăreşte semnarea documentelor de către conducătorul unităţii;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a petiţiilor conform OG 27/2002;
 • Ține legăturile telefonice ale Primarului cu persoanele din afara instituţiei;
 • Face convocări şi desfăşoară protocolul atunci când este necesar;
 • Informează zilnic Primarul despre sesizările presei privind activitatea instituţiei, daca este cazul;
 • Organizează audiențele susținute de primar și oferă informațiile cerute de persoanele care solicită audiente;
 • Colaborează cu toate compartimentele, prezintă corespondenta ce li se adresează, urmărește soluționarea in termenele stabilite si expediază răspunsurile pentru cei interesați;
 • Oferă, la solicitarea scrisă sau verbală, accesul populaţiei la informaţiile de interes public;
 • Comunică, din oficiu, următoarele informaţii de interes public;
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei, hotărârile cu caracter normative adoptate de Consiliul Local al Comunei Brănești;
 • Realizează accesul la informaţiile menţionate mai sus, prin:
 • Afişarea la sediul Primăriei şi pe pagina de Internet
 • Consultarea informaţiilor la sediul Primăriei, în spaţii special destinate acestui scop.
 • Compartimentul întocmeşte anual, un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va cuprinde elementele prevăzute de art. 27 din NORMELE METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Raportul va fi supus spre aprobare Primarului Comunei Brănești, prezentat spre ştiinţă consiliului local al Comunei Brănești şi va fi publicat prin afişare la sediul instituţiei publice, cu respectarea prevederilor HCL Comunei Brănești privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul local şi Primăria Comunei Brănești, care constituie informaţii de interes public.
 • Se va asigura ca toate documentele care circula în şi între diferitele compartimente ale Primăriei Comunei Brănești vor primi un număr de înregistrare si rezolutia de rezolvare a primarului;
Statut / Regulamente
Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.