Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treceți la bara laterală dreaptă Treci la subsol

Comisii de specialitate

Distribuie

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărire comunală, protecția mediului,servicii și control

FuncțieNume
PreședinteDumitrescu Mihai
SecretarDiaconescu Mihail Adrian
MembruIordache Ion
MembruPreda Ion
MembruPopescu Cristian Claudiu

a)analizează şi avizează studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico – socială;
b) solicită întocmirea de studii, rapoarte de analiză în domeniile sale de activitate;
c) avizează proiectele de hotărâri în domeniul său de activitate;
d) analizează şi avizează bugetul local, modul de utilizare a rezervei bugetare, analizează formarea, administrarea, întrebuinţarea şi executarea acestuia;
e) analizează şi avizează virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare, împrumuturile, contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
f) analizează şi avizează sistemul de taxe şi impozite locale, precum şi taxele speciale;
g) analizează şi avizează proiectele de hotărâri care privesc modificarea patrimoniului Consiliului Local;
h) analizează alocări de sume, inclusiv ocazionale, pe baza unui Regulament elaborat de Comisie şi aprobat de Consiliul Local cu votul majorităţii;
i) analizează şi avizează oportunitatea concesionării sau închirierii de bunuri aparţinând domeniului public şi privat, precum şi a vânzării şi cumpărării de bunuri aparţinând domeniului privat, de interes local;
j) analizează şi avizează activitatea financiară a serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local;
k) analizează şi avizează Statutul personalului din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Brănești, al direcţiilor şi societăţilor comerciale de interes local, organigrama acestora, statul de funcţii, numărul personalului;
l) avizează primirea de bunuri prin donaţie;
m) colaborează cu celelalte Comisii în probleme de interes comun;
n) colaborează cu serviciile de specialitate ale Primăriei Comunei Brănești;
o) analizează şi avizează toate proiectele de hotărâri care implică cheltuirea de fonduri sau atragerea de venituri la Bugetul Consiliului Local, direcţii, servicii publice de interes local şi societăţi comerciale subordonate.
p) propune pentru aprobare şi participă la realizarea programelor de organizare şi dezvoltarea urbanistică a comunei Brănești, precum şi de amenajare a teritoriului, respectarea tradiţiilor locale şi prevederilor legale; urmăreşte realizarea lucrărilor publice, propune pentru aprobare studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico – sociale; analizează, avizează şi urmăreşte realizarea şi respectarea întocmai a Planului Urbanistic General al Comunei Brănești şi a Planurilor Urbanistice de Zonă şi de Detaliu, pe baza respectării principiului garantării şi inviolabilităţii proprietăţii private;
r) analizează şi avizează proiectele de hotărâri privind concesionările şi expertizele tehnice;
s) avizează documentaţiile tehnico – economice pentru lucrările de investiţii de interes local;
ș) participă la elaborarea strategiei de salubrizare a Comunei Brănești, de dezvoltare a reţelelor edilitar gospodăreşti, precum şi de amenajare a pădurilor şi spaţiilor verzi, repararea şi întreţinerea străzilor şi trotuarelor
t) avizează proiectele de hotărâri în domeniul său de activitate;
ț) înaintează propuneri cu privire la perfecţionarea activităţii societăţilor comerciale şi dezvoltarea urbanistică a Comunei Brănești .

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

FuncțieNume
PreședinteComan Sorin
SecretarLuca Ana Mihaela
MembruRadu Elena
MembruDumitru Florina
MembruStanciu Ion Răzvan

a)
 analizează şi avizează toate măsurile privind asigurarea libertăţii comerţului, încurajarea şi dezvoltarea liberei iniţiative şi combaterea concurenţei neloiale;
b) analizează şi avizează proiectele de hotărâri care au ca obiect desfăşurarea comerţului de orice fel pe teritoriul Comunei Brănești, înfiinţarea de servicii publice locale şi agenţi economici de interes local, analizează şi avizează funcţionarea acestora;
c) analizează şi avizează proiecte privind procesele de privatizare pe plan local, la propunerea consilierilor sau a Primarului comunei Brănești
d) avizează proiectele de hotărâri în domeniul său de activitate;
e) analizează şi avizează statutul personalului din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Brănești, al direcţiilor şi societăţilor comerciale de interes local, organigrama acestora, statul de funcţii şi numărul de personal;
f) analizează activitatea societăţilor comerciale de interes local, înaintează Consiliului Local propuneri privind numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor Consiliilor de Administraţie, precum şi conducătorilor acestora;
g) solicită şi analizează rapoarte trimestriale de activitate de la serviciile publice, societăţile comerciale de interes local pe care le-a înfiinţat, face propuneri privind îmbunătăţirea funcţionării acestora;
h) analizează şi avizează propunerile de concesionări şi închirieri de servicii publice. De asemenea analizează şi avizează oportunitatea concesionării sau închirierii de bunuri aparţinând domeniului public şi privat, precum şi a vânzării sau cumpărării de bunuri aparţinând domeniului privat;
i) avizează şi propune organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie;
j) analizează şi avizează atribuirea şi închirierea de spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, precum şi evacuarea beneficiarilor acestora din spaţii;
k) analizează şi avizează participarea la societăţii comerciale, locaţiile de activităţii sau servicii publice;
l) analizează contestaţiile persoanelor fizice şi juridice împotriva actelor emise de Consiliul Local;
m) avizează preţurile şi tarifele pentru prestarea serviciilor publice de salubritate, apă, canalizare;
n) analizează şi avizează nivelul taxelor şi chiriilor care se aplică producătorilor agricoli şi agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale în pieţe, târguri şi oboare pentru folosirea tarabelor tonetelor, boxelor şi spaţiilor de desfacere a mărfurilor;
o) analizează şi avizează nivelul impozitelor pentru clădiri, diferenţiat în funcţie de facilităţile şi amenajările urbanistice existente în zonă.
p) analizează şi avizează proiectele de hotărâri cu caracter normativ care au ca obiect stabilirea normelor privind ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor Comunei Brănești, precum şi a celor care privesc elaborarea şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Brănești;
r) analizează şi avizează proiectele de hotărâri din punct de vedere al legalităţii, în cazul unor schimburi de terenuri, asocieri în participaţiune, colaborări, concesionări, închirieri, vânzări, cumpărări sau donaţii de bunuri;
s) solicită studii, referate, rapoarte şi avizează proiecte de hotărâri în domeniul său de activitate;
ș) analizează şi avizează proiectele de hotărâri privind stabilirea numărului de personal şi organigrama executivului, precum şi a regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate în subordinea Consiliului Local;
t) analizează şi avizează toate iniţiativele executivului din punct de vedere al respectării întocmai a legalităţii şi înaintează Consiliului Local rapoarte şi propuneri în acest sens;
ț) analizează contestaţiile persoanelor fizice şi juridice împotriva actelor emise de Consiliul Local şi în urma concluziilor face propuneri Consiliului Local în vederea rezolvării lor;
u) analizează şi avizează ansamblul de măsuri pentru întărirea ordinii publice;
v) avizează Planul de apărare locală, realizarea lui şi verifică periodic funcţionalitatea lui;
x) solicită informaţii periodice de la Poliţia Comunei Brănești.

Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

FuncțieNume
PreședinteIon Luminița Simona
SecretarIonescu Florin Dănuț
MembruDumitrescu Mihai
MembruDeaconescu Gheorghe
MembruLuca Ana Mihaela

a)
 analizează şi avizează proiectele de hotărâri, propunerile şi iniţiativele privind buna funcţionare a instituţiilor de învăţământ, social – culturale, sănătate, sport, agrement;
b) solicită rapoarte, anexe, studii cu privire la activitatea din domeniul său;
c) colaborează cu instituţiile culturale şi de învăţământ ale Comunei Brănești şi supraveghează activitatea acestora;
d) împreună cu factorii interesaţi analizează studiile referitoare la necesarul de resurse materiale şi sprijină buna funcţionare a acestor instituţii; de asemenea, ea va fi consultată, participă şi se implică în repartizarea spaţiilor necesare diverselor societăţi culturale şi ştiinţifice;
e) propune măsuri de stimulare pentru elevii câştigători la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale;
f) avizează proiectele de hotărâri în domeniul de activitate;
g) avizează strategia de îmbunătăţire a asistenţei medicale şi coordonează măsurile privind ameliorarea situaţie igienico – sanitare în Comuna Brănești;
h) avizează măsurile de protecţie sanitară a populaţiei, de combatere a epidemiilor, epizootiilor;
i) se implică în asigurarea desfăşurării activităţii ştiinţifice, culturale, sportive, artistice şi de agrement şi stabileşte măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor;
j) sprijină realizarea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea unor activităţi educative şi distractive ale cetăţenilor;
k) înaintează propuneri cu privire la exploatarea bazelor sportive existente în Comuna Brănești şi la crearea de noi baze sportive şi de turism;
l) asigură legăturile Consiliului Local cu cultele religioase recunoscute;
m) propune stabilirea legăturilor de colaborare şi înfrăţire cu localităţi din străinătate;
n) întreţine relaţii cordiale şi de cooperare cu oraşele înfrăţite;
o) se preocupă de reactualizarea şi menţinerea colaborării cu Asociaţii din alte ţări;
p) analizează şi avizează propunerea de conferire a titlului de „Cetăţean de Onoare al Comunei Brănești” unor persoane fizice române sau străine cu merite deosebite;
q) se preocupă de colaborarea cu organismele internaţionale;
r) analizează şi avizează delegaţiile Consiliului Local care vor participa la diferite vizite şi manifestări internaţionale;
s) participă la întâlnirile cu delegaţiile străine şi cu reprezentanţii altor organisme internaţionale.
t) colaborează cu celelalte Comisii în probleme de interes comun;
u) colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Brănești .
Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.