Infrastructura

Infrastructura de utilităţi
Alimentarea cu apă potabilă se face în sistem centralizat, din sursa Pucioasa. Conducta de aducţiune de la Pucioasa ( prin Pucioasa Sat) alimentează două rezervoare a câte 600 mc fiecare, amplasate la intrarea în comună, de la care porneşte reţeaua de distribuţie; aceasta este montată subteran pe toate străzile comunei, are montate un număr de 41 de cişmele stradale şi un număr de 57 hidranţi supraterani pentru incendiu. Alimentarea cu apă se face în sistem gravitaţional. Lungimea totală a reţelei este de 44,4 km şi a fost realizată prin accesarea de fonduri europene nerambursabile SAPARD în valoare de 1 milion de euro (include şi comuna Vulcana Pandele).
 
Canalizarea
Nu există în comuna Brăneşti retea de canalizare şi implicit, nici staţie de epurare; evacuarea apelor uzate se face la teren sau în latrine uscate.
Înfiinţarea unui sistem de canalizare este un protect avut în vedere în viitorul apropiat şi pentru care au început deja procedurile specifice în vederea accesării de fonduri europene.
 
Alimentarea cu gaze
În comuna există reţea de distribuţie gaze naturale în regim de presiune redusă, alimentată din 2 statii de reglare - măsurare gaze, amplasate astfel: la intrarea în Brăneşti, pe teritoriul oraşului Pucioasa, zona Trainica şi la Proboiu (langan fosta UM).
 
Transport rutier
Reţeaua rutieră majoră din comuna Brăneşti este formată din drumul naţional 71 Târgovişte - Sinaia, drumurile judeţene DJ 712 Târgovişte-SOTANGA-Pucioasa, DJ 716 Priboiu - Glodeni, drumul comunal DC 136 A Brăneşti-Pucioasa sat, drumul comunal DC 136 B Brăneşti-priboiu.
Legătura rutieră între localităţi, deocamdată, este incomoda din cauza traversării râului Ialomiţa pe rute ocolitoare (podul de la Pucioasa sau cel de la Vulcana- Pandele).
Sunt modernizate cu îmbracăminte definitivă numai DN 71, DJ 712, DJ 716, DC 136 A şi trei străzi de impostanta locala din Brăneşti.
Străzile colectoare ale zonelor de locuit nu sunt modernizate, dar majoritatea au lăţimea între arduri care să permită modernizarea.
Principalele aspecte critice la nivelul căilor de comunicaţie rutieră sunt:
- lipsa legăturii directe între satele comunei ( de foarte curând s-a făcut clasarea drumului între Brăneşti şi Priboiu- DC 136 B - şi sa demarat modernizarea lui, precum şi realizarea podului rutier peste râul Ialomiţa.
- profile traversale neamenajate conform ultimei legislaţii , la drumurile clasate;
- întreaga reţea de străzi din localitate este nemodernizată ( cu excepţiile amintite);
- drumurile în intravilan cu lăţime mai mică decât profilurile transversale legale;
- intersecţii neamenajate , pe drumurile principale;
- traversări necorespunzătoare la cursurile de apă ( punte pietonală suspendata pe cablu);
- traversări la nivel peste calea ferată.
 
Telefonie
Există în comună o centrală telefonică digitală ( amplasata la Brăneşti, în incinta Primăriei), cu capacitate maximă de 400 de numere şi reţea aeriana de telefonie fixă pe străzile principale, comuna cu reţeaua de energie electrică de joasă tensiune. Există, de asemenea, şi câteva cabine telefonice stradale.
 
Energie electrica
Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua de 20 kv Doiceşti-Pucioasa şi reţeaua de 20 kv Brăneşti- Pucioasa Sat, prin intermediul a 6 posturi de transformare, care au capacitate necesară pentru alimentarea
consumatorilor existenţi, precum şi ai unora noi. Teritoriul comunei este traversal şi de o reţea de înaltă tensiune de 110 kv. Reţelele electrice de joasă tensiune care alimetează consumatorii şi reţeaua de iluminat public sunt amplasate pe drumurile din intravilan, în traseu aerian. Este necesară refacerea unor reţele de joasă tensiune cu un grad avansat de uzura.
Pentru obiectivele amplasate în afara localităţilor, este necesară extinderea reţelei de medie tensiune şi posturi de transformare noi.
 
Transport feroviar
Localitatea este strabătută de linia de cale ferata CFR Titu- Pietrosita, la aceasta se realizează accesul prin sat Priboiu, Halta CFR Scarlenta. Transportul de călători se efectează cu microbuze şi autobuze, prin intermediul unor societăţi specializate.
Transportul de mărfuri se efectuează cu vehicule de mică, medie şi mare capacitate, atât în regim propriu, cât şi prin operatori specializaţi.
 
Sistemul sanitar
Comuna dispune de 4 cabinete de medicină umană, cu un număr total de 6 medici de familie şi un dispensar veterinar. Pe raza comunei există şi o farmacie particulară cu utilitate deosebită pentru localnici.
 
Asistenţă socială
Sericiul de asistenţă socială este organizat în cadrul Primărei, ca serviciu distinct.
 
Siguranţă şi ordine
Ordinea şi liniştea publică este asigurată în localitate de un post de poliţie compus din 4 angajaţi. Principala problemă cu care se confruntă Poliţia şi autorităţile locale pe linie de ordine şi linişte publică este creşterea infracţionalităţii pe plan local.
Principalele cauze care au dus la creşterea fenomenului infracţionalităţii sunt:
♦ Dotarea materială precară a poliţiei;
♦ Drumuri cu trafic intens şi cu risc mare de accidente;
♦ Lipsa de respect faţă de lege şi faţă de normele de convieţuire sociala; Consumul de băuturi alcoolice.
În cadrul comunei funcţioneză pe baza unei Hotărâri de Consiliu local COMITETUL LOCAL ISU format din 15 voluntari, coordonaţi de un inspector pentru situaţii de urgenţă.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgentă are în structura componenţa de prevenire şi echipe de intervenţie şi prim ajutor în satele aparţinătoare: echipa de incendii, echipa deblocare-salvare, echipa cercetare- cautare; echipa de evacuare, echipa de instiintare-alarmare, echipa logistica, echipa sanitara. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în folosinţă:
- mijloace iniţiale de stingere ( stingătoare) şi materiale ( scări, găleţi, topoare, furci, mături, cazmale, căngi, echipament pentru hidranţi stradali) necesari îndeplinirii atribuţiilor;
- substanţe stingătoare şi echipamente de protecţie;
- sediu şi spaţiu de adăpostire a materialelor din dotare;
- mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei;
- salt de pregatire şi instruire a personalului;
- materiale de intervenţie în caz de dezastre;