Analiza SWOT a comunei

REGENERARE RURALĂ
Puncte tari
Capacitatea instituţională de a concepe şi implementa proiecte pe domeniul infrastructurii;
- Infrastructura de transport existentă;
- Reţea de apă, telecomunicatii şi electricitate;
- Retea de apa, telecomunicaţii şi electricitate;
- Sistemul de alimentare cu apă potabilă deserveşte majoritatea gospodăriilor şi instituţiilor;
- Calitatea apei potabile este bună;
- Cantitatea de apă potabilă diponibila satisface necesităţile comunei;
- Existe studii de fezabilitate pentru extindere canalizare;
- Treversarea prin comuna a drumului naţional DN 71;
- Modernizarea reţelei de drumuri;
- Existenţa reţelei de gaz;
- Racordarea la reţeaua de apă;
- Existenţa reţelelor de cablu TV şi internet în localitate;
- Existenţa infrastructurii de telefonie fixă şi mobilă în comuna Brăneşti;
Existenţa a 4 cabinete medicale
- Existenţa unui cabinet medical-veterinar.
 
Puncte slabe
O parte din conductele de aducţiune şi cele de transport prezintă porţiuni deteriorate care trebuie înlocuite;
- Conductele de distributie, vanele prezintă dese defecţiuni, necesitând înlocuiri ale acestora;
- Extinderi de reţele în zonele de dezvoltare a localităţii;
- Canalizarea menajeră este nefuncţională;
- Nu există canalizare;
- Reţeaua de canalizare este insuficient dezvoltată;
 
Oportunităţi
Disponibilitatea Primăriei de a pune la dispoziţie terenuri pentru construcţia de locuinţe;
- Modernizarea sistemului rutier 
- Simplificarea procedurilor juridic si administrative pentru încurajarea investitorilor interni şi străini
 
Ameninţări
- Lipsa fondurilor necesare executării tuturor obiectivelor;
- Legislaţie schimbătoare;
- Acordarea de facilităţi prioritare altor centre economice din regiune şi ţară;
 
EDUCATIE SI CULTURA
Puncte tari
În comuna Brăneşti îşi desfăşoară activitatea:
- Biblioteca publică;
- Căminul cultural „Stan Rizescu ";
- Dotări corespunzatoare cu echipament IT în cadrul şcolilor;
- Majoritatea locuitorilor comunei au un nivel ridicat de pregătire şcolara şi profesională.
 
Puncte slabe
Lipsa locurilor de petrecere a timpului liber;
♦ Populaţie sărăcită;
♦ Populaţie îmbătrânită, tineri plecaţi în străinatate;
♦ Scăderea demografică a populaţiei va conduce la micşorarea populaţiei şcolarizate în învăţământul primar şi
gimnazial.
 
Oportunităţi
Existenţa unor programe comunitare şi naţionale de asigurare a accesului la educaţie;
Proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional
Întărirea capacităţii Administrative şi a Programului operaţiune Dezvoltarea Resurselor Umane.
 
Ameninţări
Pe fondul scăderii natalităţii şi al îmbătrânirii populaţiei, poate să scadă continu numărul de elevi
 
RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII
Puncte tari
Nivel relativ ridicat al gradului de calificare în anumite domenii;
Specialişti în domenii variate de activitate;
Autorităţile publice locale dotate cu reţea de computere şi internet
Infracţionalitate redusă
 
Puncte slabe
Inexistenţa ofertei de locuri de muncă pe raza comunei;
Agenţi economici puţini;
Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban mare şi străinatate
Îmbătrânirea populaţiei
Locuitorii zonei au o capacitate financiară relativ redusă.
 
Oportunităţi
Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii;
Fondurile comunitare puse la dispoziţie dupa ianuarie 2007 în domeniul social.
 
Ameninţări
Iesirea persoanelor calificate din viaţa activă, ceea ce duce la micşorarea numărului acestora;
Creşterea ponderii muncii „ la negru ", cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale, în perspectivă;
Estomparea tradiţiilor locale.